Hamburgból érkezett vendégtanár dolgozik iskolánkban

jana_schilling

Október elejétől iskolánkban üdvözölhetjük Jana Schillinget, aki némettanáraink csapatát erősíti jövő év márciusáig. A hamburgi születésű tanárjelölt egy nemzetközi Comenius – pályázat útján került hozzánk tanárasszisztensnek.

Iskolánk gyermekei nagy örömmel és várakozással tekintenek a német vendégünkkel töltendő tanítási órák elébe, de igyekeznek megragadni a lehetőséget egy kis spontán beszélgetésre is a kedves, fiatal, közvetlen lánnyal.  Pedagógusaink elsősorban a tanulók hallás utáni értésének és beszédkészségének fejlődését várják a közös munkától.

Persze mindannyiunknak izgalmas élményt jelent különböző kultúrák metszéspontjába kerülni!

Technikai dolgozóink

A Székesfehérvári Intézményi Központ technikai dolgozói
Telephelyvezető: Petrecz Zoltán Istvánné

• Szőllősi Erika (könyvelő/élelmezésvezető)
• Bagotainé Horváth Márta (takarítónő)
• Jászteleki Istvánné (takarítónő)
• Mohai Józsefné (takarítónő)
• Nagy Lászlóné (takarítónő)
• Kelemen István (karbantartó)
• Kovács János (udvaros)

 

Magyar hagyományőrző osztály

1. b osztály – magyar hagyományőrző jelleggel

Mottó: „A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.” (Goethe)

Iskolánkban fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink tiszteletben tartsák a nagyszülőktől, szülőktől örökölt értékeket, hagyományokat, a múltat.
Ahhoz, hogy a társadalmunk kiegyensúlyozott életet éljen, három tényezőt kell megjelentetni a közösség életében, már a kezdetektől, kisgyermekkortól: közös nyelv, az egységes és jól megalapozott nemzeti önismeret, a nemzeti önismeretet átszövő mélységes hit.
A nemzettudat egy egységes és átfogó nemzeti önismeretből táplálkozó nemzeti közösségtudat.
Az együvé tartozás és az egymásra utaltság tudata, mely képessé tesz az összefogásra, erőt ad ahhoz, hogy egymást megvédjük, és vállaljuk a közös sorsot.
Ahhoz, hogy e helyzetünkön szilárdítani tudjunk, oktatásunkat nemzetközpontúvá kell tennünk, és meg kell tisztítanunk minden káros kacattól.
Ezt kizárólag az ifjúság nemzeti szellemben való nevelésével érhetjük el.
Az 1. b osztály képzési területének bemutatása

Magyar nyelv és irodalom

„A magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, melyen az idők viharai karcolást sem ejtettek. Nem az idők változatosságától függő naptár. Nem szorul senkire, nem kölcsönöz, nem trafikál, nem ad, nem vesz senkitől. Nyelvünk önállóságunknak, szellemi függetlenségünknek legrégibb, legfényesebb élő emléke.” Sir John Bowring
A heti nyolc magyar órán belül nagy hangsúlyt fektetünk a néprajzi értékek megőrzésére, ápolására, melyet a következőképpen kívánunk megvalósítani:
Az olvasás tantárgyban a mindenkori tanagyag mellett nagyobb teret kapnak a magyar népköltészeti alkotások (magyar népmese, népmonda, szólások, közmondások, találós kérdések, kiszámolók), tanórai keretben hangsúlyt fektetünk a néphagyományok ápolására: húsvét, pünkösd, májusfaállítás-kitáncolás, jeles napok megünneplése, megemlékezünk nagyjainkról, felidézzük nemzetünk őstörténetét.
A nyelvtan –helyesírás tantárgyban a mindenkori tananyag mellett, nagy hangsúlyt fektetünk a tiszta, sallangmentes beszédre és írásra. Kiemelten kezeljük a hagyományos írásmódra vonatkozó szabályszerűségeket (ly-j, régi helyesírású családnevek írása). Megismertetés szintjén előtérbe kerül régi nyelvemlékeink bemutatása, és ez által nyelvünk alakulása, a nyelvrokonság stb. is.

Matematika
A matematika tanítás terén nagy hangsúlyt fektetünk az általános emberi készségek, képességek, személyiségjegyek fejlesztésére, a természettudományos gondolkodásmód és a helyes tanulási szokások kialakítására. Ezt tapasztalatokra, megfigyelésekre, tevékenykedtetésre, következtetésekre alapozott tanítással érhetjük el, amely során a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre. Tanulóink így válnak kreatív, problémafelismerő és problémamegoldó gondolkodásmódú, környezetük jelenségeire érzékeny felnőtté.
A képességfejlesztésnek, a kreatív és kritikai gondolkodás kialakításának van kiemelt szerepe. Az eredményes tanulás feltétele, hogy felkeltsük az érdeklődést a tantárgy iránt, biztosítsunk lehetőséget az önálló tapasztalatszerzésre.
Matematikai alapműveletek tanítása mellett a logikus gondolkodás fejlesztése, az életszerű szöveges feladatokon át történő gyakoroltatás a célunk. A tanulóinknak lehetőséget adunk, hogy különböző versenyeken mérjék össze tudásukat, mint a SUDOKU, LÜK (logika, ügyesség, kitartás), bűvös kocka kirakó verseny. Tanórán és tanórákon kívül játékos formában is tanulhatnak gyermekeink a Logico, és egyéb táblajátékok segítségével.

Ének-zene
Az ének tantárgyban a mindenkori tananyag mellett előtérbe kerül a népi motívum.
A népdal és a népzene nem mesterkélt, nem is lehet az, mert az ember és a közösség érzéseinek és lelkivilágának legmélyéből jön. E műfaji dalok az együvé tartozás tudatának érzelmi és eszmei pillérei, a közösségi élet szilárd kapcsai. (hangszerek bemutatása: tárogató, flóta, dorong; furulyaoktatás)

Rajz és technika
A rajz és technika tantárgyban a mindenkori tanagyag mellett előtérbe kerülnek azok a kézműves tevékenységek, melyek magukban hordozzák őseink ezen irányú kultúráját. Az iskola területén található kemencében való étkek készítése, szövés-fonás, agyagozás, korongozás, fafaragás, egyszerű népi hangszerek készítése, nemezelés, bőrözés, nemezelés, csuhézás.

Környezetismeret
Környezetismeret tantárgyban a mindenkori tananyag mellett előtérbe kerül a Kárpát-medencében található őshonos növény – és állatvilág bemutatása, megismertetése, ehhez segítséget fog nyújtani az iskola konyhakertje – növények gondozása, illetve állatbemutatók. Az iskola jellegéből adódóan lehetőség van népi megfigyelésekre, időjósló tevékenységek végzésére.

Testnevelés
A testnevelés tantárgyban a mindenkori tananyag mellett teret kap a néptánc oktatás, népi gyermekjátékok; kocsizás, nemzetesdi , népi sportjátékok.; karikahajtás, méta. Lehetőséget biztosítunk híres sportolóinkkal való megismerkedésre, olimpikonjaink megismertetésére.

Az intézményen belüli tantárgyi oktatás mellett nagy segítségünkre van a Felsővárosi Tájház intézmény, a múzeumok, könyvtárak intézményei programjaikkal, – tollfosztás, kukoricamorzsolás, libatömés, tárlatmegtekintés -, melyek még inkább segítenek elmélyíteni azt a fajta speciális tudást, melyben gyermekeink iskolánkban részesülhetnek.

A kor szellemével haladva első osztálytól kezdődően lehetőség van
– angol nyelv tanulására,
– számítástechnikai szakkörön
– röplabda sportág edzésein,
– dráma szakkörön
– Ügyes kezek – (rajz és technikaszakkörön),
– énekkaron
– furulyaszakkörön való részvételre.


Tisztelettel: Földi Zoltán
igazgató

Német nemzetiségi osztály

1.a – német nemzetiségi osztály

Mottó: „Fogadd szívesen az idegeneket!” (István király)

Iskolánk 15 évvel ezelőtt a nemzetiségi német nyelvi képzés mellett tette le voksát. Ennek lényege, hogy az emelt óraszámú német nyelvi képzés mellett diákjaink a hajdan Magyarországra betelepült németségről is tanulnak
Nemzetiségismeret:
Minden gyermek számára, akinek a szülője igényli a német nemzetiségi oktatást, iskolánk biztosítja ezt a képzési lehetőséget a gyermek képességeire és teljesítményére való tekintet nélkül. Ez a képzési forma ugyanis nemcsak a német nyelv tanításáról szól, hanem ezen túlmenően a különböző nemzetiségi tartalmakat is magában foglalja: a magyarországi németek történelméről, irodalmáról, zenéjéről, hagyományairól, jogairól és orgánumairól, egyszóval kultúrájáról szóló ismereteket. Míg alsó tagozatban a német nemzetiségi nép- és honismeretet a német nyelvórákba és az ének-, technika-, rajz- és testnevelés órákba integráltan közvetítjük, addig felső tagozatban már külön tantárgyként tanítjuk, amelynek része a magyarországi német néptánc-oktatás és az ezzel járó fellépések. Ezen a tanórán is alapvető az aktív, figyelmes és közreműködő részvétel.

Tankönyvek:
1-2. osztály: Alle machen mit! (Nemzeti Tankönyvkiadó)
3-4. osztály: Planetino 2-3. (Hueber Kiadó)
Ungarndeutsche Volkskunde 1-4. ( Nemzeti Tankönyvkiadó) – népismeret
A piac kínálta lehetőségek közül igyekszünk mind a nyelvi, mind a nemzetiségismereti képzésünk számára legmegfelelőbb tankönyvekből választani.
Alsó tagozaton 1. és 2. évfolyamon a Nemzeti Tankönyvkiadó német nemzetiségi általános iskoláknak készült tankönyveit, munkafüzeteit (Alle machen mit! 1-2.) használjuk. Ezeket a tankönyveket minden gyermek ingyen kapja meg egy éves használatra az iskola könyvtári állományából. A 3. és 4. évfolyamon a Hueber Kiadó Planetino című sorozatának 2. és 3. kötetét használjuk a hozzá tartozó munkafüzetekkel együtt.
A mindennapi tanulás során ezt könyvtári állományban lévő könyvekkel is kiegészítjük.
Tanulóink évek óta rendszeres előfizetői német nyelvű ifjúsági folyóiratoknak, amelyeket az órákon is használunk és feldolgozunk, így elmélyítve az itt megszerzett tudást. Ezáltal folyamatosan gyakorolhatják az írásbeli nyelvvizsga szövegértés feladatrészét.

Alsó tagozat:
A német nemzetiségi nyelv oktatása a hagyományos nyelvoktató formában, minden évfolyamon (1-8.) heti 5, évi 185 órában történik.
Alsó tagozaton a legfontosabb feladat a német nyelv megszerettetése a gyerekekkel. Váljon a gyerekek számára természetessé, hogy idegen nyelven szólalnak meg, fejezik ki gondolataikat.
Az 1-2. évfolyamon a német nyelv tanulása játékos tevékenységeken keresztül történik, ami a tanulók számára érdekes és motiváló. A gyerekek első osztályban mindent hallás után tanulnak meg, ezen az évfolyamon nem tanulnak németül sem olvasni sem pedig írni. Tankönyvük és munkafüzetük ehhez igazodik: könyvük képeskönyv, a munkafüzetben pedig elsősorban rajzos feladatok szerepelnek. A nyelv megtanulásának középpontjában a kommunikáció áll. Kezdetben versek, mondókák, dalok segítik a nyelvelsajátítást, ezek nyelvi formái rögzülnek a tanulókban. Második osztályban kezdődik az olvasás és írás tanulása a németórákon. Ehhez jó alapot ad az első osztályban hallás után megtanult szókincs. A játékos forma továbbra is megmarad, de kiejtési és helyesírási szabályokat is felfedeznek és megtanulnak a gyerekek. A nyelvtani jelenségekkel ebben a szakaszban kis lépésekben ismerkednek, az új szerkezetek megtanulása sok gyakorlással, példákkal és modellekkel történik. A különféle szituációs- és szerepjátékokban tanult mondatok, beszédfordulatok a kommunikáció szolgálatában állnak.
A 3-4. évfolyamon továbbra is megmarad a nyelvelsajátítás játékos formája, de mellette már „komoly” nyelvtani dolgokról is szó esik. A korábban megtanult mondatmodellekkel kapcsolatban különféle szabályokat fogalmazunk meg. Ebben az időszakban kezdődik a szótárazás tanulása, aminek elsajátítása az önképzés, önművelés fontos előfeltétele.
A Planetino tankönyvcsalád színes képei, képregényei, érdekes, gyermekközeli szövegei, párbeszédei mind ösztönzőleg hatnak a gyerekek szóbeli megnyilvánulásaira.

Csoportbeosztás:
Iskolánkban a német nyelvet a felső tagozatban csoportbontásban tanítjuk.
A diákok a 4. osztály II. félévében megírt tudásfelmérőinek eredménye és az évfolyamon tanító szaktanárok javaslata alapján kerülnek besorolásra. Az 5. évfolyam első negyedéves dolgozatának eredménye módosíthatja a csoportbeosztást. Ezek után már csak az egyes évfolyamok végén van lehetőség újabb változtatásra az érdemjegyek és a szaktanár javaslata alapján.
Követelményrendszer:
Valamennyi csoportnak azonos követelményeknek kell megfelelnie, hogy teljesítményük összemérhető legyen. Ez azt jelenti, hogy ugyanazon felmérőket írják meg (egy tanév során minimum 5-öt). Ezt kisebb írásbeli számonkérések és egyéb szóbeli feleletek egészítik ki.

Szakkörök:
Alsó tagozatban német nemzetiségi tánc szakkör működik. Tanulóink iskolánkban és iskolán kívül is megmutathatják tehetségüket a különféle fellépéseken.
Felső tagozatban, 5. és 6. évfolyamon játékos nyelvi szakkört kínálunk diákjaink számára, 7. és 8. osztályban pedig nyelvvizsga előkészítő kurzust.
Alapfokú nyelvvizsga:
A 7. évfolyamtól iskolánk biztosítja az alapfokú nyelvvizsgára való felkészítés lehetőségét az „a” csoport tanulói számára. Az iskola alapítványa a nyelvvizsga egyik részét (vagy csak a szóbeli, vagy csak az írásbeli) finanszírozza. Az „a” csoportosok számára ajánljuk és el is várjuk a nyelvvizsgára való jelentkezést. Ugyanakkor a vizsga sikeressége nagymértékben függ a rendszeres készüléstől, kitartástól és a támogató szülői háttérttől.

Táborok:
Az alsó tagozatos diákok nyaranta az iskola által szervezett német nyelvgyakorló és hagyományőrző táborban vehetnek részt. A tábor helyszínéül évente más-más települést választunk. Az utóbbi néhány évben jártunk az ausztriai Fürstenfeld mellett Liptódon, Zircen, Vértesbogláron, Kőszegen és Gánton is.
Felső tagozatban, 5. évfolyam végén a nyári szünidőben német nyelvi foglalkozásokat és 6. 7. évfolyam végén a nyelvvizsga követelményeit figyelembe vevő 1 hetes intenzív nyelvi kurzust kínálunk.
Ezen felül a Székesfehérvári Német Kisebbségi Önkormányzat is minden évben szervez nemzetiségi táborokat németek lakta településeken.
Nyelvi versenyek:
Az adódó nyelvi versenyekre értelemszerűen az „a” csoport tanulóinak felkészítésére nyílik lehetőség.
Más jellegű (pl. nemzetiségismereti, versmondó, szépkiejtési, országismereti stb.) versenyeken való részvételre természetesen mindenkinek lehetősége van.

 

Tisztelettel : Földi Zoltán
igazgató

Röplabda tábor 2011

Kedves Látogató!

Augusztus első két hetében ismét megrendezésre került iskolai röplabdatáborunk Balatonkenesén. Az első héten az alsós röplabdás ifjak vettek részt, második héten a nagyobb növendékeink, a felső osztályosok kerültek sorra.
Az első héten minden napunk meghatározott napi program szerint zajlott le. A reggel mindig reggeli tornával kezdődött, szigorúan reggeli előtt a Balaton partján: hol a parti sétányon, hol pedig Kenese csodaszép strandján kacsák és hattyúk társaságában. Reggeli után kis ejtőzés, majd rendrakás következett, valamint felkészülés a délelőtti edzésünkre. Naponta kétszer másfél órát edzettünk, délelőtt 10 órától, és délután 14 órától. Az első edzésen általában erőnléti foglalkozások voltak erősítésekkel és játékos feladatokkal, melyeken kar- és láberejük, mozgásgyorsaságuk fejlesztése volt a fő cél. A délutáni foglalkozásokat pedig a technikai fejlesztés szellemében szerveztem meg. Itt a hét nagy feladatai: az adott helyre történő labdaátadások, az ejtés, a pontos átadások ejtéssel és alapérintésekkel társnak, valamint az alapérintések és mozgások pontosítása volt egyhelyben, és mozgás közben. Ezeket örömmel jelenthetem minden ifjoncunk sikeresen teljesítette! Délutánjainkat nagyrészt strandolással töltöttük, illetve a felhősebb napokon „mesedélutánnal”: mesefilmekkel szórakoztattam a gyerekeket.
Az első naptól kezdve minden látogatónk és táborozónk nyomon követhette a hét eseményeit, ha az eseményfalra pillantott. Megérkezésünk délelőttjén házirendet írtunk, melynek minden pontját ifjainkkal együtt írtuk meg, és mivel egyfajta szerződés jött így létre köztünk, aláírásunkkal szentesítettük is azt. A hét egészén nemcsak a tornateremben versengtünk, hanem nyaralónkban is, hiszen szobaszépségversenyt hirdettem. A játék lényege az volt, hogy nemcsak a reggeli után kellett rendet rakni és azt megtartani, hanem a nap egészén. Az ellenőrzések váratlanok és meglepetésszerűek voltak. Ebben segítséget nyújtottak nekem az NB1-es röplabdás csapat tagjai (Nagy Róbert, Pletser István, Deli Gábor, Gazsi Péter,), akik nagy örömünkre a hét folyamán többször is meglátogattak bennünket.
A tábor egésze alatt példásan viselték a gyerekek az edzések megpróbáltatásit, a közös sétákat a teremig, a partig és a lovas fogadóig, a lovardai látogatást és a strandi játékokat, rendkívül ügyesen és legfőképp példamutatóan viselkedtek minden helyzetben, így büszkén állíthatom ifjú röplabdásaink kiállták e tábori „próbát”! Sétáink során, mindig a Röplabdás indulónkat énekeltük, mely a következő:

Győztetek ismét röplabdás ifjak,
Az ellenféltől ti nem féltetek, féltetek;
Most minden kislány csak azt dalolja, hogy
Röplabdás srácot szeretek, szeretek!
De! Ha! Végigmegy a főutcán egy röplabdás gyerek,
Mind megáll a forgalom és csak őt nézi meg,
Odafönn a jó Isten is megáll és nevet,
És elővesz a zsebéből egy rumos üveget!
Mikor a röplabdás regiment sorba áll, még az edző is szalutál, szalutál!

Timi néni

„Az idén nyáron augusztus második hetében  a felsős diákoknak (5-6. osztály) és a Röplabda Klub serdülő, junior játékosainak tartottunk edzéseket a tábor ideje alatt. Összesen 10×1,5 órás terem edzést tartottunk és reggelente egy kis átmozgató tornával kezdtük a napot. Az időjárás kellemes volt mindennap délután fürdés és egy kis úszás szerepelt a napi programban. A szabadidőt kellemesen és hasznosan töltöttük, így azt gondolom, hogy mindenki jól érezte magát és jövőre, ha lehetőségünk lesz, ismét megrendezzük a tábort.”

Robi bácsi

A táborról készült fényképek ITT megtekinthetőek!

Verseny a Vízi Világnap alkalmából

vizivilagnap

Intézményünkben 2011. március 17-én Víz Világnap-verseny volt. A nagy érdeklődésre való tekintettel a versenyt az intézmény tornatermében kellett megrendezni. Sosem tapasztalt rekord számú 21 csapat jeletkezett.

Helyezések:
1. helyezett: Táncsics Mihály Általános Iskola Szfvár (3-as csapat)
2. helyezett (holtverseny): Petőfi Sándor Általános Iskola Mór (12-es csapat)
és Táncsics Mihály Általános Iskola Szfvár (22-es csapat)
3. helyezett: Hétvezér Téri Általános Iskola Szfvár (6-os csapat)

Minden résztvevő csapatnak ezúton is gratulálunk, s külön megsüvegeljük a nyerteseket.

Az esemény fotógalériája ITT megtekinthető!

Igazgató

Utánpótlás torna Dunaújvárosban

A torna végeredménye:

1. Dunaújváros, Dózsa Ált. Isk.

2. Székesfehérvár, Felsővárosi Ált. Isk. I.

3. Dunaújváros, Gárdonyi Ált. Isk. I.

4. Dunaújváros, Gárdonyi Ált. Isk. II.

5. Székesfehérvár, Felsővárosi Ált. Isk. II.

 

Eredmények:

Székesfehérvár, Felsővárosi Ált. Isk. I. – Székesfehérvár, Felsővárosi Ált. Isk. II. 2-0

Székesfehérvár, Felsővárosi Ált. Isk. I. – Dunaújváros, Dózsa Ált. Isk. 0-2

Székesfehérvár, Felsővárosi Ált. Isk. I. – Dunaújváros, Gárdonyi Ált. Isk. I. 0-2

Székesfehérvár, Felsővárosi Ált. Isk. I. – Dunaújváros, Gárdonyi Ált. Isk. II. 0-2

A csapat tagjai (1999-es születésűek): Varga Milán, Szentesi Richárd, Kiss Marcell, Héninger Ádám

Kiemelkedő teljesítmény díj: Varga Milán

 

 

Eredmények:

Székesfehérvár, Felsővárosi Ált. Isk. II. – Székesfehérvár, Felsővárosi Ált. Isk. I. 0-2

Székesfehérvár, Felsővárosi Ált. Isk. II. – Dunaújváros, Dózsa Ált. Isk. 0-2

Székesfehérvár, Felsővárosi Ált. Isk. II. – Dunaújváros, Gárdonyi Ált. Isk. I. 1-2

Székesfehérvár, Felsővárosi Ált. Isk. II. – Dunaújváros, Gárdonyi Ált. Isk. II. 0-2

A csapat tagjai (2000-2001-es születésűek): Tárnok Ákos, Menyhárt Marcell, Szőke Zoltán, Hogenádler Erik, Neumann Patrik

Kiemelkedő teljesítmény díj: Tárnok Ákos