… a tudás a legnagyobb kincs …

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

… a tudás a legnagyobb kincs …

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Magyar hagyományőrző osztály

1. b osztály – magyar hagyományőrző jelleggel

Mottó: „A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.” (Goethe)

Iskolánkban fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink tiszteletben tartsák a nagyszülőktől, szülőktől örökölt értékeket, hagyományokat, a múltat.
Ahhoz, hogy a társadalmunk kiegyensúlyozott életet éljen, három tényezőt kell megjelentetni a közösség életében, már a kezdetektől, kisgyermekkortól: közös nyelv, az egységes és jól megalapozott nemzeti önismeret, a nemzeti önismeretet átszövő mélységes hit.
A nemzettudat egy egységes és átfogó nemzeti önismeretből táplálkozó nemzeti közösségtudat.
Az együvé tartozás és az egymásra utaltság tudata, mely képessé tesz az összefogásra, erőt ad ahhoz, hogy egymást megvédjük, és vállaljuk a közös sorsot.
Ahhoz, hogy e helyzetünkön szilárdítani tudjunk, oktatásunkat nemzetközpontúvá kell tennünk, és meg kell tisztítanunk minden káros kacattól.
Ezt kizárólag az ifjúság nemzeti szellemben való nevelésével érhetjük el.
Az 1. b osztály képzési területének bemutatása

Magyar nyelv és irodalom

„A magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, melyen az idők viharai karcolást sem ejtettek. Nem az idők változatosságától függő naptár. Nem szorul senkire, nem kölcsönöz, nem trafikál, nem ad, nem vesz senkitől. Nyelvünk önállóságunknak, szellemi függetlenségünknek legrégibb, legfényesebb élő emléke.” Sir John Bowring
A heti nyolc magyar órán belül nagy hangsúlyt fektetünk a néprajzi értékek megőrzésére, ápolására, melyet a következőképpen kívánunk megvalósítani:
Az olvasás tantárgyban a mindenkori tanagyag mellett nagyobb teret kapnak a magyar népköltészeti alkotások (magyar népmese, népmonda, szólások, közmondások, találós kérdések, kiszámolók), tanórai keretben hangsúlyt fektetünk a néphagyományok ápolására: húsvét, pünkösd, májusfaállítás-kitáncolás, jeles napok megünneplése, megemlékezünk nagyjainkról, felidézzük nemzetünk őstörténetét.
A nyelvtan –helyesírás tantárgyban a mindenkori tananyag mellett, nagy hangsúlyt fektetünk a tiszta, sallangmentes beszédre és írásra. Kiemelten kezeljük a hagyományos írásmódra vonatkozó szabályszerűségeket (ly-j, régi helyesírású családnevek írása). Megismertetés szintjén előtérbe kerül régi nyelvemlékeink bemutatása, és ez által nyelvünk alakulása, a nyelvrokonság stb. is.

Matematika
A matematika tanítás terén nagy hangsúlyt fektetünk az általános emberi készségek, képességek, személyiségjegyek fejlesztésére, a természettudományos gondolkodásmód és a helyes tanulási szokások kialakítására. Ezt tapasztalatokra, megfigyelésekre, tevékenykedtetésre, következtetésekre alapozott tanítással érhetjük el, amely során a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre. Tanulóink így válnak kreatív, problémafelismerő és problémamegoldó gondolkodásmódú, környezetük jelenségeire érzékeny felnőtté.
A képességfejlesztésnek, a kreatív és kritikai gondolkodás kialakításának van kiemelt szerepe. Az eredményes tanulás feltétele, hogy felkeltsük az érdeklődést a tantárgy iránt, biztosítsunk lehetőséget az önálló tapasztalatszerzésre.
Matematikai alapműveletek tanítása mellett a logikus gondolkodás fejlesztése, az életszerű szöveges feladatokon át történő gyakoroltatás a célunk. A tanulóinknak lehetőséget adunk, hogy különböző versenyeken mérjék össze tudásukat, mint a SUDOKU, LÜK (logika, ügyesség, kitartás), bűvös kocka kirakó verseny. Tanórán és tanórákon kívül játékos formában is tanulhatnak gyermekeink a Logico, és egyéb táblajátékok segítségével.

Ének-zene
Az ének tantárgyban a mindenkori tananyag mellett előtérbe kerül a népi motívum.
A népdal és a népzene nem mesterkélt, nem is lehet az, mert az ember és a közösség érzéseinek és lelkivilágának legmélyéből jön. E műfaji dalok az együvé tartozás tudatának érzelmi és eszmei pillérei, a közösségi élet szilárd kapcsai. (hangszerek bemutatása: tárogató, flóta, dorong; furulyaoktatás)

Rajz és technika
A rajz és technika tantárgyban a mindenkori tanagyag mellett előtérbe kerülnek azok a kézműves tevékenységek, melyek magukban hordozzák őseink ezen irányú kultúráját. Az iskola területén található kemencében való étkek készítése, szövés-fonás, agyagozás, korongozás, fafaragás, egyszerű népi hangszerek készítése, nemezelés, bőrözés, nemezelés, csuhézás.

Környezetismeret
Környezetismeret tantárgyban a mindenkori tananyag mellett előtérbe kerül a Kárpát-medencében található őshonos növény – és állatvilág bemutatása, megismertetése, ehhez segítséget fog nyújtani az iskola konyhakertje – növények gondozása, illetve állatbemutatók. Az iskola jellegéből adódóan lehetőség van népi megfigyelésekre, időjósló tevékenységek végzésére.

Testnevelés
A testnevelés tantárgyban a mindenkori tananyag mellett teret kap a néptánc oktatás, népi gyermekjátékok; kocsizás, nemzetesdi , népi sportjátékok.; karikahajtás, méta. Lehetőséget biztosítunk híres sportolóinkkal való megismerkedésre, olimpikonjaink megismertetésére.

Az intézményen belüli tantárgyi oktatás mellett nagy segítségünkre van a Felsővárosi Tájház intézmény, a múzeumok, könyvtárak intézményei programjaikkal, – tollfosztás, kukoricamorzsolás, libatömés, tárlatmegtekintés -, melyek még inkább segítenek elmélyíteni azt a fajta speciális tudást, melyben gyermekeink iskolánkban részesülhetnek.

A kor szellemével haladva első osztálytól kezdődően lehetőség van
– angol nyelv tanulására,
– számítástechnikai szakkörön
– röplabda sportág edzésein,
– dráma szakkörön
– Ügyes kezek – (rajz és technikaszakkörön),
– énekkaron
– furulyaszakkörön való részvételre.


Tisztelettel: Földi Zoltán
igazgató

Facebook megosztás