… a tudás a legnagyobb kincs …

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

… a tudás a legnagyobb kincs …

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Minőségbiztosítási program

HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2006.

Intézményi Minőségirányítási Program tartalma

1. Fedőlap:

Intézmény neve

Készítette

2. Tartalomjegyzék

3. Általános rész / bevezetés /

4. Minőségfejlesztési szervezeti ábra

5. Önkormányzati Minőségirányítási Programból:

Intézményre vonatkozó célok

Intézményre vonatkozó általános elvárások

Intézményre vonatkozó feladatok

6. Intézményi minőségpolitika

Minőségpolitikai nyilatkozat

Az intézmény céljai, minőségcélok

Mit tesz az intézmény feladatainak minőségi teljesítése, valamint a minőségirányítási

rendszerműködtetése érdekében

7. Intézményi minőségirányítási rendszer

7.1 Vezetés felelőssége, elkötelezettsége

Intézményvezető feladatainak meghatározása

A törvényes és jogszerű működés biztosítása

A dokumentumok, szabályzatok felülvizsgálatának rendje, folyamata

Belső ellenőrzés, értékelés rendjének kialakítása

Vezetői ellenőrzés

Gazdasági ellenőrzés

Felelősségdelegálás

Munkafeltételek biztosítása

Intézményi HR feladatok meghatározása

7.2 Az intézményi munka tervezése

A stratégiai tervezés

Elvárások, célok meghatározásának folyamata

Munkatervi tervezés folyamata

7.3 Partnerkapcsolatok irányítása, menedzselése

Partnerazonosítás

Partneri igény és elégedettségi vizsgálatok

7.3.1 Kommunikáció a partnerekkel

Intézményen belüli kommunikáció

Intézményen kívüli kommunikáció

Az elkészült dokumentáció hozzáférhetősége

7.4 Mérés, ellenőrzés, értékelés rendszere az intézményen belül

Tanulói mérés ellenőrzés. Értékelés / javasolt a PP-ben szerepeltetni/

7.4.1 Intézményi önértékelés rendszerének kialakítása

Az önértékelési rendszer eljárásrendje

Az önértékelés 7 területének értékelése, indikátorok képzése

8. A minőségfejlesztési rendszer működtetése a PDCA/SDCA rendszer alapján

8.1 Minőségfejlesztési szervest működési szabályzata

8.2 Az elvárások és a belső ellenőrzés, értékelés alapján fejlesztési célok meghatározása

8.3 Intézkedési tervek készítése és megvalósítása

8.4 A fejlesztés elemeinek beépítése az intézmény működésébe

Bevezetés

Iskolánk minőségirányítási programját a 2005/2006.tanév II.félévében állítja össze.

Az elkészítés törvényi vertikuma:

1. Európai Parlament és az Európai Tanács 2001/166/EC számon, az „Európai együttműködés az

iskolai oktatás minőségének értékelésében” című elfogadott ajánlás.

2. Az Oktatási Törvény 40. § (10.11) bekezdéseinek rendelete.

3. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzati minőségirányítási programja: 34/2004. (II. 12.)

Kgy határozattal

A minőségirányítási programunk elkészítésének célja, hogy valamennyi partnerünk elvárását,

elégedettségét szem előtt tartva nyílt majd irányított helyzetelemzéssel meghatározzuk közösségünk

jövőképét, minőségpolitikáját

– Céljaink megfogalmazásával a pedagógiai (nevelési program megvalósítását szolgáljuk

– Az érdekelt felek bekapcsolásával értékké válik a minőség-központúság

– Gyermekközpontú, szolgáltató intézményként dolgozzunk

– Hatékonyan működjünk, ennek alapja a napi gyakorlatba beépített folyamatos fejlesztés

– Tartalmas kommunikációt alakítunk ki társintézményekkel (óvoda, általános iskolák, középfokú

iskolák)

– A racionalitásnak mindenben megfeleljünk, ezáltal közösen biztosítsuk megmaradásunkat.

Minőségirányítási programunk célrendszerében csak olyan kitűzések kerüljenek, amelyek egyrészt

fenntartói, ezen túl partnerei igények, és amelyek színvonalas megvalósítására valamennyien

elkötelezzük magunkat.

Az intézkedési tervvel az iskola stratégiai tevét, pedagógiai programját úgy segítjük, hogy valamennyi

feladat értékelhető módon kerüljön végrehajtásra.

Az intézményi tevékenység külső értékelése és az azt kiegészítő belső önértékelési folyamattal,

mérések alapján rögzített adatokkal kontrolláljuk a pedagógiai program nevelési és oktatási

célkitűzésének megvalósulását, ezzel érjük el azt a feladatellátást, amelynek tartalma jelenti a Herman

Ottó Általános Iskolának a minőséget.

5. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati minőségirányítási

programja

(A Herman Ottó Általános Iskolára való lebontásban)

I. Az intézményre vonatkozó célok:

Kiemelt célok:

1. A saját fenntartású intézményekben az eddigi szolgáltatások biztosítása, ezzel a kialakult arculat

megtartása.

2. Javul a partnerek elégedettsége az intézmény működésével, nevelő-oktató munkájával

kapcsolatosan.

3. A sajátos nevelési igényű tanulók körében növekszik azok száma, akik integrált nevelésben,

oktatásban részesülnek.

További célok:

1. A sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolása legalább 10 %-kal

csökken.

2. A nevelési-oktatási intézmények legalább 10 %-ban igénybe veszik a felzárkóztató programok

működéséhez szükséges normatívát.

3. Az iskolai oktatás egészében – az alapvető munkavállalói kompetenciákhoz is tartozó – idegen

nyelvi, informatikai, kommunikációs képességek mérhetően fejlődnek.

II. Az intézményre vonatkozó általános elvárások

Valamennyi városi fenntartású közoktatási intézmény feladata:

1. Az intézmény vegye fel céljai közé a partneri elégedettség növelését. Ezzel kapcsolatosan jelölje

feladatként az elvárások, az elégedettség és az elégedetlenség mérését, értékelését.

2. Minden intézmény feladata az önértékelésen alapuló minőségfejlesztési (rendszer) – folyamat

kialakítása és működtetése.

Valamennyi városi fenntartású nevelési-oktatási intézmény feladata:

Valamennyi intézmény tűzze ki célul a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók felzárkóztatását,

feladatként tekintse a saját felzárkóztató program kidolgozását és bevezetését, vagy központi

program bevezetését.

Valamennyi iskola feladata:

1. Valamennyi iskola csökkentse a tanulói lemorzsolódást.

2. Valamennyi iskolában az iskolai oktatás egészében a tanulók – az alapvető munkavállalói

kompetenciák körébe is tartozó – idegen nyelvi, informatikai, kommunikációs képességei

mérhetően fejlődjenek.

Valamennyi általános iskola feladata:

1. Valamennyi általános iskola a NAT, az érvényes kerettantervek alapján elkészített és jóváhagyott

pedagógiai programja, ezen belül a helyi tanterve szerint végezze nevelő-oktató munkáját.

2. Növekedjen az integrált oktatásban részesülők száma.

3. Minden általános iskolában indítani kell általános tantervű (nem emelt szintű) osztályokat (kivéve

a Herman Ottó Általános Iskolát)

Az egyes intézmények általános követelményektől eltérően, illetve azokat kiegészítve az alábbi

feladatokat lássák el:

Herman Ottó Általános Iskola:

„német nemzetiségi nyelv oktatása 1-8 évfolyamig.

III. Ágazati kapcsolatok, partneri együttműködés

– feltérképezés során azon partnerek megnevezése, amelyekkel a közoktatási feladatok ellátása

érdekében együttműködik az önkormányzat.

Meghatározásra kerültek:

– az együttműködés területei, formái, alkalmai és gyakorisága, a kapcsolattartó személyek

kijelölése az egyes partnerek és az önkormányzat részéről.

Felülvizsgálat:

– kapcsolattartók köre évente

– a partnerek körében, az együttműködés területeiben és formáiban bekövetkező

változások, partnerazonosítás négyévenként.

IV. A kapcsolatrendszer hálójának és fő jellemzőinek részlete

(az intézményhez igazítva)

Terület Forma Személyek

Városi fenntar- Ált.isk. Intézm.látogatás cím, telefon, e-mail általános iskolai *

tású ált.iskolán nev.-okt. Int.vez.beszám. személyes találkozó előadó

Költsv.egyezt. (Okt.Iroda előadói, közgyűlés tagjai,

tisztségviselői, oktatási bizottság elnöke,

humán terület felelős alpolgármester

Partnerek – az intézmény profilja szerint

Óvodavezetők mk. vezető

munkaközössége 06-22-316-044 Ligetsori óvoda

Fülöpné Varga Gabriella Ligetsor

Ált.iskolai igazg. mk. vezető Táncsics Mihály

munkaközössége Rehák Mihály Ált.Isk.

06-22-316-168 Szfv Batthyány u.1.

Kisebbségi Ök. Közös rendezvények Gróf Krisztina Szfvár Piac tér

Német-nemzetiségi támogatás 06-20-970-4810

Sági Ágnes

Megyei Gyógyped. Tanulási képességek Vámos Éva ig. Szfvár Kikinda u.1.

Központ vizsgálata 06-22-500-011

FMPSZSZI szaktanácsadás Kremnitzky Gábor ig. Szfvár

Középiskolai felvétel 06-22-500-667 III.Béla király tér 1.

Megyei ÖK-i Hivatal Mátrahalmi Tibor főo.v. Szfvár

Humán Főosztálya 06-22-522-529 Szent István tér 9.

OKÉV Közép-dunántúli

Igazgatósága Marekné dr.Pintér Aranka Veszprém

ig. 06-88-591-409 Óváros tér

Közalkalmazotti munkavállalói Angyal Szabolcs

Érdekegyeztető érdekegyeztetés civil referens

Tanács 06-22-537-138

Pedagógusok Szak- munkáltatói érdekegyeztetés Mihályi Gyula titkár

szervezete oktatástervezés 06-22-502-470

Városi szervezete

Gyermekjóléti gyermekvédelem Nagy Hedvig Szfvár

szolgálat 06-22-332-058 Sütő u. 12.

Gyámhivatal gondozásba vétel

Gyermekvédelem dr.Némethné Móricz Edit Szfvár

06-22-515-300 dr.Koch L.u. 4/b

RÉV Ambulancia drogmegelőzés Cserta Gáborné Szfvár

06-22-506-606 Móri út 20.

ÁNTSZ védőnői ellátás dr.Almási Ferenc főorvos Szfvár

hatósági ellenőrzés 06-22-537-149 Városház tér

Ifjúság-egészség- iskolaorvosi ellátás dr.Tornai Ágnes orvos

ügyi Szolgálat egészségmegőrzés 06-22-326-363

prevenció

Család és Nővédelmi egészségnevelés dr.Nagy László főorvos Szfvár

Tanácsadó 06-22-316-154 Várkörút 8.

Humán Szolgáltató iskolafogászat Újfalusi Istvánné mb.ig. Szfvár

Intézet egészségnevelés 06-22-537-156 Jókai u.

Rendőrség gyermek és ifjúságvédelem dr.Simon László Szfvár

közlekedésbiztonság rendőrkapitány Dózsa György t.3

06-22-541-600

VADEX Rt környezeti nevelés Emmerlingné VADEX Szfvár

(erdei iskola) Köhler Marietta Tolnai u. 1.

06-22-316-943

Városi Fürdőigaz- úszásoktatás Magony Tamás Szfvár

gatóság napközis nyári ellátás 06-22-537-246 Városház tér 1.

SZETA fogyatékos, hátrányos Radeczky Jenőné Szfvár

helyzetű gyermekek 06-22-314-456 Fürdősor 3.

támogatása

Hátránykompenzáció

* Megjegyzés:

Alkalmai: – évente egyszer

– évente kétszer

– évente egyszer

Gyakorisága: – külön címlista szerint

Minőségpolitikai nyilatkozat

Intézményi dokumentumterv, amely tartalmazza

· szervezetünk – minőségpolitikáját

– célkitűzéseit

· a minőség iránti elkötelezettségét

Minőségpolitikánk

Mottója: „Gyermekeink nevelése legszentebb kötelességünk”

Herman Ottó, iskolánk névadójának egyik gondolata.

A múltat megismerve a jelent értékeljük és így megalkotjuk elképzelésünket a jövőről.

75 éves iskolánk, Székesfehérvár Felsővárosának alapfokú intézménye elkötelezi magát 6 évestől 14

éves korig a gyermekek képességeinek, készségeinek fejlesztése, a kompetencia kialakítására,

aminőségi nevelés és oktatás gyakorlására. Ennek érdekében valamennyi dolgozó elkötelezett,

bekapcsolódik a minőségirányítási folyamat körülményeinek biztosításába, működtetésébe.

Számunkra a minőséget az jelenti, hogy az életkori sajátosságokra épülő, élményeket adó munkánkat a

képességekhez rendeljük, ezzel valósítjuk meg a tanulók optimális fejlődését. Adekvát módszereket

alkalmazunk, amelyek a tanulócsoportokhoz igazodnak, így elérhetjük a test, a lélek és a szellem

harmonikus fejlődését, fejlesztését, a gyermekközpontú nevelést. Folyamatosan figyeljük, az iskolával

kapcsolatban álló partnerek reális igényeit, azok közös, kritikus átgondolása után a prioritást

elkészítjük.

Vevőink felé növeljük az elégedettség kialakulását. Fontosnak tartjuk az önértékelésre épülő folyamat

külső és belső szabályozását, az alkalmazkodás és rugalmasság alapelveinek működtetését.

Értelmezésünk szerint minőségi a nevelés és az oktatás akkor, ha jól érezzük magunkat az

intézményünkben és közösen biztosítjuk megmaradásunkat.

Mindezekhez a meggyőzés hallgatással kezdődik, a másik meghallgatásával.

Az intézmény céljai – minőségcélok

I. A Herman Ottó Általános Iskola alapfokú közoktatási intézmény. Tevékenysége nevelő-oktató

munka.

Minőségpolitikai nyilatkozatunk lényegében szervezetünk „hitvallása” a minőségről.

Feladatainkat úgy fogalmazzuk meg, hogy megfeleljünk partnereink igényeinek.

A jelen helyzet alapján elvárható, eredményeket tartalmazó, konkrét, számon kérhető, mérhető

és motiváló legyen a folyamatos minőségjavítás célja.

A jó cél az, amiről a mutatók alapján eldönthető, hogy teljesítettük-e.

II.

Minőségcélok Sikerkritérium/indikátor Feladat

1. Intézményünkben a

minőségirányítási rendszer

megszervezése, elindítása a

2004/2005.tanévben.

TSZ szervezet létrehozása A Támogató Szervezet

működésének szabályozása

2. Célunk, hogy az iskolavezetés

és a pedagógusok legyenek a

minőség iránt elkötelezettek,

segítőkészek a partnerekkel

szemben.

Partnerközpontú intézményként

működjenek.

A minőségpolitikai nyilatkozatot

elfogadók száma

Team tevékenysége végzők

száma (belső)

Partneri tevékenységet vállalók

száma (külső)

Teamek létrehozása

1. Helyzetelemzésre

– partnerek hálójának

elkészítésére

– partnerek igényeinek felmérése

– partnerek elégedettségének

felmérése

3. Tantestületünk legyen jól

felkészült, alakuljon ki a

megújulás igénye

Önképzést vállalók, team munkát

vállalók

A felkészülést és a folyamat

munkát vállalók segítése,

támogatása a vezetés részéről

4. Célunk az egyéni képességek

kibontakoztatása, a tanulók

személyiségének, mozgás

kultúrájának fejlesztése, szilárd

alapismeretek nyújtásával az

eredményes továbbtanulás

megalapozása (érdeklődés,

nyitottság, befogadás)

Eredménymérések mutatói

(alaptevékenység +versenyen)

Tanórán kívüli tevékenységek

mutatói (sport, művészet)

Továbbtanulási mutatók

Külső mérések alkalmazása

(OKÉV)

Belső minimumszintek készítése,

bemérése.

Évenkénti összehasonlító mátrix

készítése

5. Nyugodt, barátságos és

otthonos környezetet biztosítunk

(belső, külső)

Otthonos tantermek száma

Emberi, gyermeki jogok és

kötelességek aránya (házirend)

Tantermek dekorálásának

esztétikájának kialakítása,

tisztaságának biztosítása

A jogok és kötelességek

működése

Iskolánk környéke rendjének,

tisztaságának megvalósítása

6. Célunk az egészséges életmód

kialakítása, (táplálkozás,

higiénia) az egészséget károsan

befolyásoló hatások kerülése

igényére nevelés

Sportolók száma (rendszeres,

alkalmi események)

DROG – fogyasztók száma

Helyi és egyesületi sportigények

biztosítása.

Prevenciós tevékenység a napi

gyakorlatban.

Segítség a rászorulóknak.

7. Hátrányos helyzetű

tanulóinkat minden téren

segítjük

Hátrányos helyzetű tanulók

száma

A velük való foglalkozást

vállalók

Felzárkóztató foglalkozások

szervezése, integrált

foglalkozások szervezése.

Gyermekvédelmi tevékenység

hatásos működése.

8. Kiemelt oktatási célunk az

idegen nyelv, informatika

tantárgyak, a gyermekek

kommunikációs képességének

fejlesztése

Német, angol nyelvet tanulók

(nemzetiségi).

Számítástechnikai eszközök, az

oktatásban résztvevők száma.

Hatékony módszerek

alkalmazásával a más nyelven

való kifejezőképesség

megvalósítása.

Kapcsolat kiegészítése

(nemzetiségi óvoda, iskola).

A számítástechnikai ismeretek és

gyakorlat kialakítása.

9. Célunk, hogy

gyermekközpontú intézményként

működjünk (differenciált

foglalkozás, egyéni, személyre

szabott értékelés)

A differenciált foglalkozások,

(frontális és egyéni) aránya.

Értékelés – osztályozás aránya

A tanulók képességeihez igazodó

módszerek megkeresése,

foglalkozások vezetése.

Reális, személyre szabott,

folyamatos, változatos, fejlesztő

értékelés beépítése a napi

munkába.

Megjegyzés:

Ezek a célok az elfogadott pedagógiai program után kiegészülnek, módosulnak, szinkronba kerülnek.

Határidő: 2006. június 30.

Az iskolai szervezet hatékonyságát befolyásoló minőségcélok

Szervezeti

folyamat

Hozzárendelt cél Prioritás Időtáv Indikátor

Döntéshozatal Elemzésre,

tényekre épülő

döntések

szülessenek

Nagyon fontos Hosszútávú Egyszemélyi

felelősség, a

demokratikus

formákat betartva

Információs

rendszer

Kétirányú

információs

rendszer kiépítése

Nagyon fontos Hosszútávú A szervezet

tagjainak

tájékozottsága

Kommunikáció Hatékony

konfliktus kezelési

eljárások

elsajátítása

Nagyon fontos Hosszútávú A problémakezelés

módja

Értékelés Közösen

kidolgozott,

legitim pedagógus

értékelési rendszer

működtetése

Nagyon fontos Hosszútávú Erkölcs-anyagi

elismerés

A Támogató Szervezet működésének szabályozása

az iskolai minőségirányítási politika team-je

A szabályozás célja:

A szervezet feladatainak és jogkörének meghatározása annak érdekében, hogy az intézményen belül

önállóan és hatékonyan tudják a minőségirányítási rendszert kiépíteni.

Hatókör: Támogató Szervezet (TSZ)

Felelős: a TSZ vezetője: Varga Zita

Irányítója: az intézmény igazgatója (igazgatóhelyettese): Földi Zoltán

A folyamat bizonylatai:

Emlékeztető az elfogadásról

Ideje: 2006. szeptember 25.

Vezeti: Földi Zoltán

Jelen vannak: Kárpáti Imréné igazgatóhelyettes

Varga Zita

Imre Judit

Czvikliné Bujáki Eszter

Hozzáfűzések: Földi Zoltán kérem a folyamatos elemző munkát.

Kárpáti Imréné személyekkel egyetértek

Elfogadás: 2006.szeptember 25.

Folyamatleírás tartalma:

1. A támogató szervezet-felépítése – állandó team

tagjai: 1. Varga Zita

2. Czvikliné Bujáki Eszter

3. Imre Judit

2. Megbízólevél a vezető részére

Készíti: Földi Zoltán igazgató

Elfogadja: a TSZ teamje 2006.szeptember 25.

3. A minőségi körök egy-egy konkrét cél feladatra szerveződnek

létrehozza: igazgató, TSZ team-je

ideje: 2006.szeptember 25.

alsós munkaközösség: saját terve alapján (vez.: Zsoldos Sándorné)

felsős munkaközösség: saját terve alapján (vez.: Horváthné Puru Olga)

feladata: rendszeresen tartott foglalkozásokkal tevékenykednek (alsós havonta,

felsős két havonta. Feladatai közé tartoznak az ügyeleti rend, a szülői értekezletek,

fogadóórák, ünnepségek megszervezése. Kijelölik a műsorok, ünnepségek felelőseit.

Mindkét munkaközösség-vezető segíti az új kollégákat beilleszkedésükben.

Rendszerese tartják a kapcsolatot a külső intézményekkel. Két havonta közösen

értékelik a tanulók magatartását és szorgalmát. Az osztályfőnöki munkákat

összehangolják.

1. A támogató szervezet működési szabályai:

· A teamek vezetői munkájukat a jogszabályban biztosított kedvezmények alapján végzik

· A tagok a munkájukat a jogszabályban biztosított kedvezmények alapján végzik

· A szervezet havonta tartja megbeszéléseit. Az időpontot szóbeli egyeztetéssel határozzák

meg

· A TSZ-t a vezető vagy helyettese hívja össze

· A megbeszélést a vezető vagy helyettese irányítja, a témák, feladatok meghatározása

közösen történik

· A támogató szervezet megbeszélésein részt vesznek a team vezetők, illetve részt vehetnek a

team tagjai, ha jelenlétük a munkát hatékonyabbá teszi.

· A TSZ megbeszéléseiről emlékeztető készül. (Ennek tartalmaznia kell a következőket: kik,

mikor vettek részt a megbeszélésen, mi volt a téma, ki mit javasolt, milyen problémák

megbeszélése történt meg, milyen határozatok születtek, ki a felelős és mi a határidő)

· Az emlékeztetőt a tagok közül egy fő megbízott írja, melyet a megbeszélést követő második

munkanapon számítógépes szövegszerkesztőn történő átírás és aláírás után az intézményi,

illetve a team vezetők dossziéjában helyez el.

2. A támogató szervezet döntési mechanizmusa

· A TSZ a minőségirányítási rendszer kiépítéséről, a minőségfejlesztési célokról, feladatokról

döntéseit közös egyeztetés alapján az intézményvezető döntéséhez előkészíti

· Ha a tagok is részt vesznek a TSZ megbeszélésén, akkor a döntés előtt a véleményüket meg

kell hallgatni és mérlegelni kell

· A működésről, a feladatok elvégzéséről az intézményvezető dönt.

3. A támogató szervezet vezetőjének feladatai

· Irányítja az intézményben a minőségirányítási rendszer működtetését, a célok elérése, a

minőségpolitika megvalósulása érdekében

· /Követi feladatok teljesültségét, gondoskodik arról, hogy ne legyen lemaradás a tervezett

határidőkhöz képest/

· Ellenőrzi, értékeli, követi a teamek munkáját

· Motiválja a team tagjait az aktív részvételre, személyes példát mutat

· Tájékoztatást ad a partnereknek az intézményben zajló minőségfejlesztési munkáról.

4. A teamek /minőségi körök vezetői/ működési szabályai és a vezetők feladatai – ezek a majd

létrejövő minőségi körök lesznek

· A vezetők kiválasztják a team tagokat

· A team munka megkezdése előtt elképzeléseiket egyeztetik az intézmény vezetőjével. A

megbeszéltekről eltérő tevékenységet addig nem kezdhetnek, míg erre jóváhagyást nem

kapnak

· Önállóan szervezik a team munkáját, közösen feladatterveket készítenek

· Gondoskodnak arról, hogy a teamben, a csapat teljes bevonásával, oldott jó

munkalégkörben, az egyéni képességekre és vállalásokra építve történjen a munka

· A feladatterv egy példányát (aláírások után) kifüggesztik a nevelőiben, hogy mindenki

számára nyilvános legyen

· Az adott feladatra szerveződött team munkája azzal zárul, hogy ajánlást készítenek az

intézményvezető számára, amelyben leírják a változtatási javaslataikat

· A folyamatszabályozások a vezető jóváhagyó aláírása után érvényesek

· A team munkájából eredő dokumentumokat tárolják

· A feladat elvégzése után a munkából születő minden vizsgálati és minden más anyagot

átadnak a koordinátornak.

5. A minőségirányítási rendszer kiépítése/működése során keletkező dokumentumok kezelése

· A keletkezett anyagokat, illetve a vizsgálati anyagokat erre biztosított helyen kell tárolni

· A helye ezeknek az igazgató által meghatározott helyen van /vagy a koordinátor tárolja/

· Az anyagok az intézmény minden dolgozója számára hozzáférhetők

· Az egyes minőségi körök munkájáról készült dokumentáció az erre rendszeresített

faliújságon – a tanárikban kerül felfüggesztésre

· Idegenek számára a dokumentációt csak a vezető teheti hozzáférhetővé.

A szabályozás és a módosítás a MIP alapján történik.

Minőségbiztosítási dokumentálási rend szabályozása

A szabályozás célja: A minőségirányítási rendszer áttekinthetőségének, alkalmazhatóságának és

könnyen kezelhetőségének megteremtése.

Hatókör: Intézményvezető és TSZ

Felelős: igazgató vagy igazgatóhelyettes

Folyamat leírás tartalma:

A minőségirányítási rendszer dokumentációja az alábbi elkülöníthető részekből áll. A

dokumentációs rend kialakítása egy időben kezdődik és az alább felsoroltak szerint történik:

Bizonylati album a minőségirányítási rendszer kiépítéséhez és az intézményi működéshez használt

kitöltetlen formanyomtatványokat, vizsgálati eszközöket tartalmazza tematikus rendbe.

Archívumba kell helyezni:

· Mindazokat az iratokat, amelyek érvénytelenné váltak, mert lejárt a tárolási idejük

· A már nem használt formanyomtatványokat és vizsgálati anyagokat,

· Kitöltött vizsgálati eszközöket és minden vizsgálathoz használt lapot

Archiválási idő:

Bizonylatok neve Archiválás időintervallum

Munkatervek Projekt ideje alatt

Feljegyzések 2 év

Jegyzőkönyvek Iratkezelési szabályzat szerint

Jelenléti ívek Iratkezelési szabályzat szerint

Összefoglalók, beszámolók 5 év

Érvénytelen eljárások 1 év

Kitöltött vizsgálati eszközök és minden,

vizsgálathoz használt lap

Projekt ideje alatt

Feladattervek 5 év

Minőségügyi iratok, amely tartalmazza a minőségirányítási rendszer kiépítésekor keletkező ügyviteli

anyagokat:

Kezelésük az alábbi táblázat szerint

Iratok neve Tárolási idő

Munkatervek Érvényesség idejéig

Feljegyzések Tanév

Jegyzőkönyvek Tanév

Jelenléti ívek Tanév

Összefoglalók, elemzések A következő munkajelentésig

Feladattervek Feladat végrehajtásáig

MIP Jogszabály módosításáig

Szabályozók Érvényességükig

Hozzáférés és nyilvánossá tétel:

A dokumentációk tárolása az intézményvezető által meghatározott helyen történik.

A partnerek a dokumentációt a tárolási helyén ismerhetik meg. A dokumentációt a tárolási

helyén ismerhetik meg. A dokumentációt a helyiségből kivinni nem lehet.

SWOT analízis

/ A szülők által kitöltött kérdőívek alapján/

Erősségek Gyengeségek

1.Az intézmény környezete 1. Az épület külső burkolata, a mellékhelyiségek

kopottsága, tisztasága

2. A vezetés és a pedagógusok lelkiismeretes,

szakszerű, színvonalas munkája. Jó tanár – diák

kapcsolat. Osztályfőnöki tevékenység elismerése.

2. Differenciált foglalkozások lehetőségének

hiánya. Nyelvtanárok gyakori változása.

Következetesség a fegyelmezésben. Órák

elmaradása.

3. 3. Tanulók leterheltsége,magas óraszám,

versenyeztetés. A házi feladat csökkentése,

ellenőrzése.

4. Szülők és pedagógusok összehangolt munkája 4. Szülők, pedagógusok,DÖK együttműködése.

5. A nem pedagógusok segítőkészsége, kiszolgáló

munkája.

5.

6. Városi rendezvényeken /programokon / való

aktív részvétel.

6. Sportversenyeken, tantárgyi, kézügyességet

igénylő versenyeken való részvétel /nagyobb

létszámmal/.

7. Tanulókat mozgató

programok:színházlátogatás, erdei iskola,

kirándulás, papírgyűjtés…/

7. Szülői segítség kérése.

8. Megfelelő osztálylétszám,aktivitás, másság

kezelése.

8. Magas osztálylétszám.

9. Családias légkör, örömmel jönnek a gyerekek

az iskolába.

9. Családlátogatások rendszer,növelése.

10. 10. A felszerelés megújítása /eszközök pl.PC /

11. A szülők sportolási lehetősége / futball,

sportgimnasztika /

11. Zenetanulás lehetősége, tanulói

sportgimnasztika, tánctanulás.

SWOT analízis

/ A tanulók által kitöltött kérdőívek alapján /

Erősségek Gyengeségek

1.

Küldetésnyilatkozat

Mire való az iskola?

„Az iskola arra való; hogy az ember megtanuljon tanulni,

hogy felébredjen a tudás vágya,

megismerje a jól végzett munka örömét,

megízlelje az alkotás izgalmát,

megtanulja szeretni, amit csinál, és

megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

Szent-Györgyi Albert

Tanulóinknak egy életre szóló ajándékot, útravalót kívánunk adni, mert valljuk, hogy mindenféle

paradigmaváltás ellenére léteznek egyetemes emberi értékek, amelyekre stabil tudás építhető. Ha

válaszolni kívánunk korunk kihívásaira, tudomásul kell vennünk, hogy ma már nem elegendő a

tanórákon kifogástalanul tevékenykedő és az előírt viselkedésmintákat követő gyerekeket nevelni. Fel

kell készíteni őket versenyekre, a rájuk váró küzdelmekre, amelyek átszövik életünket, gazdaságunkat,

mindennapjainkat.

Mindent meg kell tennünk, hogy egészséges, önmagukban bízó, képességeiknek és adottságaiknak

megfelelően teljesítő tanulókat bocsássunk ki az iskola kapuján. Akik önismeretük révén el tudják

dönteni, hol kezdődnek és meddig terjednek adottságaik és képességeik. Hol húzódnak lehetőségeik és

korlátaik határai. Mikor érdemes kockázatot vállalni, mikor szükséges ezek elől kitérni. Hogyan lehet a

sikerből hajtóerőt nyerni, s a kudarcok után felállni és újra- és újra kezdeni.

Hangsúlyozzuk tehát a komplex személyiségfejlesztés felvállalását, amely az intellektuális fejlesztés

mellett az erőteljesebb nevelési funkciók vállalását is jelenti.

Tanulóinknak nyolc év áll rendelkezésükre ahhoz, hogy képességeiket megismerjék, érdeklődésüknek

megfelelően tevékenységi területeket válasszanak maguknak. Megismerjék szűkebb és tágabb

környezetüket, a világot, s az abban zajló természeti és társadalmi jelenségeket.

Megújulásra, önművelésre képes tanulókat kell nevelnünk, akik képesek lesznek az élethossziglani

tanulásra, amit megkövetel a felgyorsult, kitágult világ, a tudományok gyors fejlődése, az

információáradat.

Fontos feladatunk tehát a tudás értékének helyreállítása, megbecsültetése. A tudás, az ismeretszerzés

egyénre szabottan a végtelenségig bővíthető. Megszerzése elsősorban szorgalom és kitartás kérdése.

A minőségirányítási rendszer

A vezető elkötelezettsége

Kellő szakmai felkészültséggel rendelkezem ahhoz, hogy fontosnak tartsam az általam vezetett

intézményben kialakuló minőségfejlesztési munkát.

A minőségi célokban meghatározott feladatok, sikeres elérése érdekében számíthatok kollégáim

támogatására.

Az intézményvezető feladata:

· A minőségügyi folyamattámogatás

· A folyamatban résztvevő munkatársak támogatása, motiválása

· A feladat teljesítéséhez az erőforrások biztosítása

· A döntés előkészítésében való részvétel, véleménynyilvánítás

· Tájékoztatás a minőségfejlesztés eredményeiről, partneri körben

· A teljesítendő feladatok számbavétele, egyenlő teherviselésre való törekvés

· Felelősök, határidők pontos megjelölése a minőségfejlesztési folyamatban

· A felelősök számára hatáskör, jogkör biztosítása

· Képzések, továbbképzések biztosítása

· Ezáltal a szervezeti kultúra fejlesztése

Az alábbiakban felsoroltak alapján végzem:

· A távlati, stratégiai tervezést

· A jól körül határolt vezetői és intézményi célok megfogalmazása

· A szakmai működés nehézségeinek kezelése (ha kell vezetői beavatkozás)

· A pozitív, problémamegoldó kultúra kialakítása a szervezeten belül

A minőségfejlesztési folyamat működésének szervezeti feltételei:

· Az intézményi jó légkör

· Együttműködésre hajlandó közösség

· Új iránti fogékonyság

· Rugalmasság

· A kialakult és elfogadott értékrendre épített napi gyakorlat

· Igényekre épített, szolgáltatói gondolkodás

A vezetői ellenőrzés, értékelés

Iskolánk ellenőrzési, értékelési rendszere a feladatellátás megvalósításának ellenőrzése és értékelése,

azaz a minőségirányítási programja és intézkedési terv megvalósulásának vizsgálata.

Az ellenőrzési, értékelési rendszer alapelvei:

· Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a partneri igényekre és elvárásokra, az oktató-nevelő munkára és

az intézmény működését szabályozó intézkedésekre

· Az ellenőrzés és értékelés legyen fejlesztő célú, segítse elő a minőség javulását

· Legyen nyilvános a dolgozóink számára az értékelés szempontrendszere, a szülők számára az

eredménye

· Az ellenőrzési, értékelési rendszer tényekre és adatokra épül, a keletkezett adatokat adatbázisban

rögzítjük.

Ellenőrzési, értékelési célok:

· Az intézmény törvényes, szakszerű és hatékony működésének nyomon követése

· Az intézményben folyó pedagógiai munka eredményességének növelése

· Az iskola szolgáltatásaiban közvetlenül érintettek (szülők, tanulók, pedagógusok és alkalmazottak)

elégedettségének növelése.

Az intézményi ellenőrzésben, értékelésben, különösen a törvényesség, a hatékonyság, a szakszerűség,

valamint a fogyasztói elégedettség nézőpontjából érdemes következtetéseket levonnunk.

Törvényesség: megfelelési vizsgálat; a vizsgált objektum megfelel-e a rá vonatkozó előírásoknak.

Eredményesség: megvalósulnak-e a kitűzött célok, illetve milyen mértékig valósulnak meg.

Hatékonyság: a kitűzött célok megvalósulása során követett eljárások megfelelnek-e a szakma hazai és

nemzetközi normáinak, az átlagosan tapasztalható szakmai színvonalnak.

Fogyasztói elégedettség: teljesülnek-e a helyi társadalmi fogyasztó kifejezett igényei és elvárásai,

hogyan történik a kifogások, panaszok kezelése.

A vezetői ellenőrzési terv területei

· Az oktató-nevelő munka

· Adminisztrációs tevékenység

· Bérgazdálkodás

· Pénztár

· Szociális támogatás

· Leltározás

· Munka- és tűzvédelem

· Intézményi higiénia

Az ellenőrzés, értékelés területei a gazdasági és tanügy-igazgatási területén

Sorszám Fő területek Részletezés

1. Gazdálkodás,

tanügyigazgatás:

Gazdálkodási

tevékenység,

igazgatási

tevékenység,

feltételek,

humán forrás

hasznosítása

Gazdálkodás

– a költségvetés összeállítása, annak teljesítése

– a gazdasági tevékenység belső szabályozottsága:

– Számviteli politika szabályzata

– Gazdálkodási ügyrend

– Önköltség számítási szabályzat

– Eszközök és források értékelésének szabályozása

– Pénzkezelési szabályzat

– Feleslegessé vált eszközök hasznosítási és selejtezési

szabályzat

– Beszerzett, illetve előállított immateriális jószág, tárgyi

eszköz üzembe helyezése, dokumentációjának szabályozása

– a gazdálkodás eredményessége, hatékonysága

Igazgatás

– a tankötelezettség teljesítése, tanulói jogviszony

– beiskolázás és továbbhaladás

– a működés törvényessége, jogszabályoknak való megfelelés

Feltételek

– célok és pénzügyi erőforrások összhangja

– tárgyi, infrastrukturális feltételek

– eszköz- és felszerelésjegyzéknek való megfelelés

– ICT feltételei

– Személyi: álláshelyekkel való gazdálkodás

– Jogszabályban meghatározott kötelező alkalmazottak köre

Erőforrás hasznosítás:

– Képesítési előírások

– Munkaerő-gazdálkodás

– Humánerőforrás-fejlesztése (pedagógus továbbképzés)

2. Vezetés, menedzselés – Nevelési-oktatási folyamatok irányítása

– Belső információs rendszer működtetése

– Külső kapcsolattartás, az intézmény képviselet

– PR

3. Szakmai tevékenység:

· A tanulás

eredményessége

· A pedagógiai

program nevelési

céljainak

megvalósítása

A tanulás eredményessége:

– a tanulói teljesítmények a központi mérések alapján

meghatározott területeken

– a pedagógiai programban meghatározott célok teljesülésének

mértéke

4. Elvárás, elégedettség, elégedetlenség mérése és értékelése intézményi szinten, partneri

kapcsolatokban.

A vezetői ellenőrzés folyamatszabályozása

Célja: adatgyűjtés, tapasztalatgyűjtés az értékeléshez és a fejlesztéshez

A folyamat leírása

1. A vezetői kör a folyamat elején meghatározza az általános vezetői ellenőrzés területeit,

szempontjait, delegálását, gyakoriságát és módszereit.

2. Az iskolavezetés augusztus végén kiválasztja az ellenőrzött területeket.

3. Az iskolavezetés szeptember elején elkészíti az éves ellenőrzési tervet.

4. Az igazgató szeptember elején ismerteti az éves ellenőrzési tervet az alkalmazotti közösséggel,

értekezleten.

5. Szeptember elején az ellenőrzésért felelős személyeket megbízza az igazgató.

A megbízással egyidőben az igazgató meghatározza a beszámolók idejét.

6. Az ellenőrzés időben ütemezett végrehajtása.

7. Az ellenőrzés tapasztalatainak megbeszélése az ellenőrzés után 1 héten belül.

8. Az ellenőrzést végző személy javaslatot tesz a feltárt hiányok pótlására.

9. Az ellenőrzést végző személy beszámol az ellenőrzés tapasztalatairól az igazgatónak.

10. Az ellenőrzés eredményeinek adattárba helyezése az ellenőrzési folyamat végén, amely majd az

értékelési folyamat bemenete lesz.

A keletkezett dokumentumok és bizonylatok

A bizonylat neve Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap

Szempontlista

Az ellenőrzött

területek listája

Idő- és

felelősségmátrix

Vezetői kör

igazgató

Minőségirányítási

kézikönyv

5 év

1 év

1 év

Irattár

Irattár

Irattár

Feljegyzés Igazgató

Terv Igazgató Minőségirányítási

kézikönyv

1 év Önkormányzat

Jegyzőkönyv Igazgató Minőségirányítási

kézikönyv

1 év Önkormányzat

Megbízatások Igazgató Minőségirányítási

kézikönyv

1 év A delegált

Időterv (a

beszámoláshoz)

Igazgató Minőségirányítási

kézikönyv

A delegált

Ellenőrzési lista A delegált

Elektronikus

adatbázis

A feljegyzést

végző

Minőségirányítási

kézikönyv

5 év irattár

Felelősségek és hatáskörök

Felelős Érintett Informált

1. Igazgató Iskolavezetés Alkalmazotti közösség

2. Igazgató Iskolavezetés Alkalmazotti közösség

3. Igazgató Iskolavezetés Alkalmazotti közösség

4. Igazgató Alkalmazotti közösség

5. Igazgató Delegáltak

6. Igazgató Delegáltak

7. Az ellenőrzést végző

személy

Ellenőrzött

8. Delegált ellenőrző Ellenőrzött

9. Delegált ellenőrző Ellenőrzött

10. Delegált ellenőrző Igazgató

A felelősség-mátrix és a fő folyamatok gazdái

Szervezeti egység vagy folyamatgazda

A Igazgató F Szaktanárok

B Igazgatóhelyettes G Tanítók

C Gazdaságvezető H Napközis nevelők

D Munkaközösség-vezető I DÖK-vezető

E Minőségügyi munkacsoport J Gyermekvédelmi felelős

Folyamat A B C D E F G H I J

1. Pedagógiai program x

2. Éves tervezés X X X X

3. Vezetői ellenőrzés X X X X

4. Irányított önértékelés X

5. Partnerek azonosítása, igényeinek és

elégedettségének mérése

X X X

6. Kiválasztási és betanulási rend

működtetése

X X

7. Továbbképzési rendszer

működtetése

X X

8. Belső értékelési rendszer

(munkatársak értékelése)

X

9. Ösztönző rendszer működtetése

(szolgáltatások)

X

10. Eszköz, felszerelés, épület biztosítása

(infrastruktúra)

X X

11. Gazdasági és pénzügyi folyamatok X X

12. 8.o beiskolázása X X

13. Módszertani eszköztár és kultúra X

14. A tanulási támogatása X X X

15. Az adott csoport előrehaladására

vonatkozó éves pedagógiai tervezés

(tanmenet)

X X X X X X

16. A tanuló értékeléséhez szükséges

közös követelmények és

mérőeszközök

X X

17. Pedagógusok együttműködése X X

18. Az intézmény működésének éves

értékelése

X X X X X X

19. Belső audit X

Eljárásrend az emberi erőforrások kiválasztási és betanulási rendjének működtetésére

(pedagógus munkatárs)

Lépések Módszer Eszköz Érintett Felelős Határidő

I. Pályázat kiírása Pályáztatás Média A szakmai

munkaközösség

igazgató Tanév

vége

II. Határidőre beérkező

pályázatok értékelése

Dokumentum

elemzés

Szakmai

önéletrajz

Pályázó,

igazgató

Igazgató Pályázat

határideje

(aug.1.)

III. Személyes beszélgetés

a pályázóval

Beszélgetés Dokumentumok,

pályázat

Pályázó,

igazgató

Igazgató Aug. 15.

IV. Intézmény céljainak

megismertetése

Beszélgetés Küldetésnyilatkozat,

PP

Pályázó,

igazgató

Igazgató Aug. 15.

V. A feltételrendszer

megismertetése

Beszélgetés Munkajogi

dokumentum.

Pályázó,

igazgató

Igazgató Aug. 15.

VI. Megbízás Döntés Munkaszerződés,

munkaköri

leírás

Pályázó,

igazgató

Igazgató Aug. 20.

VII. Patronáló tanár

kijelölése*

Felkérés Megbízás Patronáló tanár,

pályázó, igazg.

Igazgató Aug. 28.

VIII. Személyes beszélgetés

a vezetővel egyéni

érdeklődési kör

megismerése

érdekvédelmi

szervezetek

megismerése az iskola

hagyományainak

megismerése

Beszélgetés Iskolai

dokumentumok

Pályázó,

igazgató,

szervezetek

képviselője,

munkaközösség

vezetője

Igazgató

patronáló

tanár

Szept. 10.

IX. Személyes

találkozások (a

patronáló tanárral)

Bemutatás Munkatársak +

új munkatárs +

patronáló tanár

Igazgató

helyettes

Szept. 10.

X. A kiválasztás és

betanulás értékelése

Megbeszélés

Írásbeli

értékelés

Értékelés

szempontjai

a PP

Munkaköri

leírás

Óralátogatás

értékelő lap

adminisztráció

Új munkatárs

Patronáló tanár

igazgató

Igazgató Jan.31.

május 31.

XI. Az eljárásrend

korrekciója az

értékelés tapasztalatai

alapján

Korrekció Eljárásrend Minőségügyi

tanács

Igazgató Június 15.

· Szempontok a patronáló tanár kiválasztására

– legalább 5 éve iskolánk kinevezett pedagógusa, általában munkaközösség-vezető

ill. az ő javaslatára kiválasztott munkatárs

A patronáló pedagógus feladata:

– a belépő új, pályakezdő ill. nem pályakezdő kolléga óráinak látogatása (havonta egyszer) az

óralátogatási értékelő lap szempontjai szerint

– adminisztráció pontos vezetése

– informális problémák megbeszélése

Továbbképzési rend működtetése

A továbbképzési rendszer működtetésének folyamatszabályozása

Célja: Tudatos humán erőforrás fejlesztése, a felső képzési rendszer kihasználásával és a pedagógus-továbbképzési

rendszer kínálta lehetőségek figyelembevételével.

A folyamat leírása:

1. Minden év elején a megérkezés után az általános igazgatóhelyettes közzéteszi a továbbképzési

jegyzéket a nevelőtestület számára a tanári szobában.

2. A továbbképzésre jelentkezők március 8-ig kiválasztják a számukra megfelelő képzést, melyre

írásban jelentkeznek a továbbképzési felelősnél.

3. Március 10-ig az általános igazgatóhelyettes előterjeszti a munkaértekezleten a jelentkezési

igényeket.

4. a./ Ezután a tantestület a továbbképzési terv alapelvei és a pénzügyi lehetőségek alapján kialakítja

a támogatandó továbbtanulók névsorát.

b./ A közalkalmazotti tanács ezzel egy időben véleményezi a jelentkezéseket.

5. Március 14-ig az iskola igazgatója a gazdasági vezetővel egyeztetve véglegesíti a továbbtanulók

személyét, figyelembe véve a pénzügyi lehetőségeket és az iskola elsődleges érdekeit.

6. Március 15-ig az igazgató elkészíti az éves beiskolázási tervet.

7. A továbbtanuló kollégák jelentkeznek a továbbképzést meghirdető intézményekbe, és befizetik a

tandíj rájuk eső részét, a gazdasági vezető pedig a többit.

8. A továbbtanulók a továbbképzés befejezése után egy hónapon belül kötelesek beszámolni a

szerzett ismereteikről a munkaközösségeknek, illetve a tantestületnek.

9. A folyamatgazda minden évben a félévi értekezleten értékeli a beiskolázási terv megvalósulását,

ismerteti, hogy a folyamat mely lépésénél volt szükség beavatkozásra.

A továbbképzési rendszer működtetésének folyamatszabályozása

Az 1997/98-as tanévben a pedagógus továbbképzéssel foglalkozó minőségi kör kidolgozta, és a

tantestület elfogadta egy ötéves továbbképzési terv alapelveit. Az évenkénti beiskolázásnál ez az

irányadó. Ez a dokumentum a Pedagógus-továbbképzés kulcsfolyamata c. zárójelentésben található.

Az elmúlt évek tapasztalata alapján ez a rendszer jól működött, amit 2002-ben a módosított

kormányrendelet alapján (111/200l.) felülvizsgáltunk és kiegészítettünk. A szempontrendszer

korrekciója 5 évenként történik.

Célja: Tudatos humán erőforrás fejlesztése, a felső képzési rendszer kihasználásával és a pedagógus-továbbképzési

rendszer kínálta lehetőségek figyelembevételével.

A folyamat leírása:

1. Minden év elején a megérkezés után az igazgatóhelyettes közzéteszi a továbbképzési jegyzéket a

nevelőtestület számára a tanári szobában.

2. A továbbképzésre jelentkezők március 8-ig kiválasztják a számukra megfelelő képzést, milyre

írásban jelentkeznek az igazgatóhelyettesnél.

3. Március 10-ig az igazgatóhelyettes előterjeszti a munkaértekezleten a jelentkezési igényeket.

4. a.) Ezután a tantestület a továbbképzési terv alapelvei és a pénzügyi lehetőségek alapján kialakítja

a támogatandó továbbtanulók névsorát.

b.) A közalkalmazotti tanács ezzel egy időben véleményezi a jelentkezéseket.

5. Március 14-ig az iskola igazgatója a gazdasági vezetővel egyeztetve véglegesíti a továbbtanulók

személyét, figyelembe véve a pénzügyi lehetőségeket és az iskola elsődleges érdekeit.

6. Március 15-ig az igazgató elkészíti az éves beiskolázási tervet.

7. A továbbtanuló kollégák jelentkeznek a továbbképzést meghirdető intézményekbe, és befizetik a

tandíj rájuk eső részét, a gazdasági vezető pedig a többit.

8. A továbbtanuló kollégák a továbbképzés befejezése után egy hónapon belül kötelesek beszámolni a

szerzett ismereteikről a munkaközösségeknek, illetve a tantestületnek.

9. A folyamatgazda minden évben a félévi értekezleten értékeli a beiskolázási terv megvalósulását,

ismerteti, hogy a folyamat mely lépésénél volt szükség beavatkozásra.

Továbbképzési rendszer működtetésének szabályozása

Felelősségi mátrix

Lépés Felelős Érintett Informált

1. Igazgatóhelyettes Nevelőtestület Nevelőtestület

2. Továbbképzési felelős Jelentkezők Igazgató

3. Igazgatóhelyettes Tantestület Gazdasági vezető

4.a Igazgatóhelyettes Tantestület Gazdasági vezető,

tantestület

4.b Igazgatóhelyettes Közalkalmazotti tanács Gazdasági vezető,

tantestület

5. Igazgató Továbbtanulásra jelentkezők,

gazdasági vezető

Tantestület

6. Igazgató Továbbtanulók Tantestület

7. Igazgató Továbbtanuló Tantestület, gazdasági

hivatal

8. Munkaközösség-vezetők Továbbtanuló Munkaközösségek

9. Folyamatgazda Igazgató tantestület

Keletkezett dokumentumok, bizonylatok

Lépés Dokumentum neve Készítő/kitöltő Megőrzési

hely

Megőrzési

idő

Másolatot kap

1. Továbbképzési

jegyzék

Helyettesi iroda 1 év

2. Írásbeli jelentkezés Jelentkező Továbbképzési

dosszié

1 év Igazgató

3. Jegyzőkönyv igazgatóhelyettes Irattár 1 év Gazdasági vezető

4. Jegyzőkönyv Igazgatóhelyettes Irattár 1 év Gazdasági vezető

5. Továbbtanulók

névsora

Igazgató Továbbtanulási

terv

1 év Gazdasági vezető

6. Írásos

visszaigazolás

Igazgató Irattár 1 év Jelentkezők

7. Éves beiskolázási

terv

Igazgató Irattár 1 év Gazdasági vezető

8. Visszaigazolás a

felvételről

A felvételt

hirdető

intézmény

Irattár 1 év

9. Feljegyzés Munkakörvezető Továbbképzési

dosszié

1 év Igazgató

10. A folyamatgazda

beszámolója

Folyamatgazda Továbbképzési

dosszié

1 év jegyzőkönyvvezető

Az intézményi munka tervezése

Stratégiai tervezés

A pedagógiai tervezés (a HPP felülvizsgálatának) folyamatszabályozása

A folyamat célja: Az intézmény pedagógiai programjának felülvizsgálata, módosítása

A folyamat leírása

1. A HPP felülvizsgálata szeptemberben 5 évenként történik. Első lépésként az iskola vezetése

áttanulmányozza a KT-t és a szükséges törvényi szabályozásokat.

2. A kibővített iskolavezetőség feltérképezi, majd azonosítja a HPP módosításra, kiegészítésre

szoruló területeit, ismerteti a tantestülettel.

3. Szeptember közepén megalakulnak a munkacsoportok a támogatói kör tagjaiból.

4. Szeptember végén a munkacsoportok felülvizsgálási témakört választanak maguknak.

5. Október elején az igazgató tantestületi értekezleten tájékoztatja a kollégákat a munkacsoportok

megalakulásáról, és az első olvasat elkészítésének és előterjesztésének időpontjáról.

6. A munkacsoportok október végéig elvégzik a kijelölt területek elemzését.

7. Novemberben a csoportok együttesen és kölcsönösen megbeszéli módosító javaslataikat és

összehasonlítják.

8. Novemberben tantestületi értekezleten a munkacsoportok ismertetik elemzéseiket és módosító

javaslataikat, melyeket a tantestület megvitat.

9. Amennyiben a tantestület elfogadja a javaslatokat, a módosítások, kiegészítések bekerülnek a

programba. Ha korrekció szükséges, a munkacsoportok elvégzik azt egy héten belül.

10. Az így kiegészített pedagógiai programot az SZM ülésen elfogadtatjuk, DÖK ülésen a tanulókkal

is megismertetjük.

11. December közepén az iskolavezetés ellenőrzi és összeveti a teljes programot a törvényi

előírásokkal. Ha a kiegészített pedagógiai program megfelel a törvényi előírásoknak, akkor

bővíthető. Ha hiányok adódnak, a munkacsoportok pótolják.

12. Január közepén az igazgató testületi vitára és elfogadásra bocsátja a HPP fejlesztési módosításait.

Ha a tantestület nem ért egyet a módosításokkal visszairányítja az adott munkacsoporthoz.

13. Elfogadás után, január végén a végleges programot az igazgató megismerteti közvetlen

partnereinkkel (szülők, gyerekek) különböző fórumokon.

14. Az igazgató a második félév elején a módosított HPP-t felterjeszti az önkormányzathoz

elfogadásra.

Felelősségek és hatáskörök

Lépés Felelős Érintett Informált

1. Igazgató Tantestület

2. Igazgató Kibővített isk.vez. Nevelőtestület

3. Igazgató Támogatói kör Nevelőtestület

4. Igazgató Munkacsoportok Nevelőtestület

5. Igazgató Tantestület

6. Csoportvezetők Munkacsoport tagjai Igazgató

7. Csoportvezetők Munkacsoport tagjai Igazgató

8. Igazgató Tantestület

9. Munkacsoportok vezetői Tantestület

10. Igazgató, DÖK vezető SZM, DÖK

11. Igazgató Iskolavezetőség Tantestület

12. Minőségi kör vezetője Minőségi kör tagjai Igazgató

13. Igazgató Tantestület

14. Igazgató Szülők,

gyerekek,tantestület

15. Igazgató Önkormányzat tantestület

A keletkezett dokumentumok és bizonylatok

A bizonylat neve Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési

idő

Másolatot kap

A HPP

módosításra

szoruló területe,

folyamatai

Kibővített isk.

vezetőség

Minőségügyi dosszié 1 év Munkacsoportok

Megalakult

munkacsoportok

listája

A minőségi kör

vezetője

Minőségügyi dosszié 1 év Igazgató

A területekhez

rendelt

munkacsoportok

A minőségi kör

vezetője

Minőségügyi dosszié 1 év Igazgató

Módosító

javaslatok,

kiegészítések

Munkacsoportok Minőségügyi dosszié 1 év Igazgató

Kiegészítő HPP Munkacsoportok Minőségügyi dosszié 5 év Könyvtár,

igazgatói iroda

Az iskola éves munkatervének elkészítése- (folyamatszabályozás)

A folyamat célja:

A munkaterv célja, hogy meghatározza az iskola oktató-nevelő munkáját. Szabályozza időben és

felelősökre lebontva az éves feladatokat.

A folyamat leírása:

1. Az igazgató tájékoztatja a kollégákat az alakuló értekezleten a tanévre vonatkozó nevelési és

oktatási célkitűzésekről, az intézményi munkatervek tartalmi és formai elvárásairól.

2. Az alakuló értekezleten az intézményvezető tájékoztatást ad a személyi feltételekről.

3. Ugyanakkor az igazgató a tárgyi és szervezeti feltételeket is ismerteti, a nyár folyamán milyen

fejlesztések történtek.

4. A fentieket figyelembevéve a munkaközösségek az első megbeszélésükön meghatározzák a

célokat, célértékeket.

4/a. A DÖK és az ifjúságvédelmi felelősök elkészítik éves munkatervüket.

5. Ugyanezen a megbeszélésen a munkaközösségek cselekvési tervet állítanak össze a célok

eléréséhez, felosztják a feladatokat, meghatározzák az időkereteket, felelősöket rendelnek a

feladatokhoz, azok ellenőrzéséhez, értékeléséhez.

6. Egy héten belül a munkaközösség-vezetők összeállítják és írásba foglalják a munkaközösségi

terveket.

7. Ezután a munkaközösségek értékelik a terveket. Ha tartalmilag, formailag megfelelőnek tartják,

akkor elfogadják és az igazgató elé terjesztik. Ha valamilyen igazítást javasolnak, akkor az adott

lépésnél beavatkozás szükséges.

8. Ezt követően az igazgató a munkaközösségi munkatervek alapján elkészíti az iskola feladattervét,

amelyben rögzíti az adott tevékenység időpontját és felelőseit is.

9. Ugyanakkor a munkaközösségi tervekkel összhangban az intézményvezető elkészíti a mérési

tervet, amely tartalmazza a m érések várható idejét, szereplőit és felelőseit.

10. Ezzel egyidőben az igazgató összeállítja a tanévben várható események naptárát.

11. Az aktualizált kommunikációs adatbázis szolgálja a tájékoztatási rendszer megtervezését.

12. Ezek után az igazgató összeállítja és írásba foglalja az iskola éves munkatervét.

13. A tanévnyitó értekezleten a nevelőtestület dönt a munkaterv elfogadásáról. Ha tartalmilag,

formailag megfelelőnek tartják, akkor elfogadják, ha nem akkor az adott területen beavatkozás

szükséges.

14. Szeptember 15-ig az igazgató egy példányt elküld a fenntartónak, egyet pedig elhelyez az igazgatói

irodában.

Felelősségek és hatáskörök

Felelős Érintett Informált

1. Igazgató Mk.vezetők, ifj.véd felelős, DÖK vezető Tantestület

2. Igazgató Tantestület

3. Igazgató Tantestület

4. Mk.vezetők Tantestület

5. Mk.vezetők Tantestület

6.

7. Mk. vezetők Tantestület Igazgató

8. Igazgató Mk.vezetők, ifj.véd.felelős, DÖK vezető

9. Igazgató Mk. vezetők

10. Igazgató Mk.vezetők, DÖK vezető

11. Igazgató Tantestület

12. Igazgató

13. Igazgató Tantestület Fenntartó, szülő

14. Igazgató iskolatitkár

Dokumentumok és bizonylatok rendje

A bizonylat Kitöltő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap

1. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyvvezető

Dosszié

(jegyzőkönyvtár)

1 tanév

2. Órarend Igazgatóhelyettes

Igazgatóhelyettesi

iroda

½ tanév Tanárok

3. DÖK és ifj.

védelmi

munkaterv

DÖK

vez.ifj.védelmi

vezetői

Igazgatói iroda 1 tanév

4. Munkaközösségi

tervek

Mk.vezetők Igazgatói iroda 1 év Mk.vezetők

5. Feladatterv Igazgató Igazgatói iroda 1 év Mk.vezetők

6. Mérési terv Igazgató Igazgatói iroda 1 év Mk.vezetők

7. Rendezvényterv Igazgató és

ig.helyettes

Igazgatóhelyettesi

iroda

1 év Szülők,

alkalmazotti

közösség

8. Tájékoztatási

rendszer

Igazgató Mini kézikönyv 1 év

9. Az intézmény

munkaterve

Igazgató Igazgatói iroda 1 év fenntartó

Ellenőrzés, értékelés, mérés

Irányított önértékelés

A folyamat leírása

Az intézmény irányított önértékelése az iskola összes működési területére vonatkozóan, a

folyamatszabályozások előkészítéseként történik. Azt jelenti, hogy az önértékelés szempontjai előre

meghatározottak. Az irányított önértékelésnek kettős célja van. Információgyűjtés a szervezeti kultúra

szintjéről, és az intézmény folyamatairól. Kétirányú folyamat: bemenő adta a szervezeti kultúra

szintjének elkészítéséhez és adatul szolgál a stratégiai tervezéshez.

Az önértékelés területei: szervezeti kultúra

folyamatok szabályozottsága

folyamatos fejlesztés alkalmazása

Felhasznált módszerek: dokumentumelemzés

strukturált interjú

kérdőív

fókuszcsoportos interjú

teszt

Lépései: 1. Vezetői értékelés önkitöltős kérdőív segítségével

2. Dokumentumelemzés

3. Klímateszttel való vizsgálat

4. Fókuszcsoportos interjúk

5. Vezetői interjú

Résztvevői: az igazgató, helyettesek, alkalmazotti közösség – reprezentatív kiválasztással

1. A vezetői kör meghatározta az irányított önértékelés célját:

– információgyűjtés a szervezeti kultúra szintjeiről

– az intézmény folyamatairól

2. Majd számba vette és ütemezte az elvégzendő feladatokat, döntést hozott a vizsgálatot végzők

személyéről, a vizsgálat módszeréről és idejéről, valamint a vizsgált területek szempontjait,

eszközeit.

3. Az intézményvezetői (igazgató, ig.helyettes) kérdőív alapján megtörtént a vezetői önértékelés.

4. A vezetői kör elvégezte a klímatesztekkel való vizsgálat módszertani előkészítését:

– meghatározta a vizsgálat célját

– a feldolgozásban részt vevők körét

– a vizsgálat helyét, idejét

– a feldolgozás határidejét

5. A klímavizsgálat lebonyolítása és felmérés elvégzése után az értékelő team elkészítette annak

összefoglaló elemzését.

6. A klímatesztek és a vezető kérdőívek elemzése után a feldolgozásban részt vevők megfogalmazták

a fókuszcsoportos interjú kérdéseit. Korrekció: a rossz kérdőívek kiszűrése, javítása.

7. A fókuszcsoportos interjú módszertana, lebonyolítása és feldolgozása. Ezután kidolgozásra került a

fókuszcsoportos interjú lebonyolítási terve, a protokoll összeállítása.

8. A fókuszcsoportos interjúk lebonyolítására két területen került sor, a technikai dolgozók és a

pedagógusok munkacsoportjában. Korrekció: kérdések pontosítása.

9. A feldolgozásban résztvevő team az elemzések elvégzése után elkészítette annak összegzését.

10. A vezetői kör az irányított önértékelés összegzett eredményei alapján elkészítette a vezetői interjút.

11. Az igazgatóhelyettes a vezetői interjú kérdései alapján lefolytatták az interjút, melynek

szempontjai a kihívásokban felvett ellentmondások, az erősségek-gyengeségek valamint fejlesztési

javaslatok. Korrekció: kérdések javítása, pontosítása.

12. A vezetői kör az önértékelés anyagaiból elkészítette az irányított önértékelés végső összesítését.

13. A felmérések eredményeinek ismertetésére a félévi értekezlet kapcsán került sor.

14. Ezután a vezetői kör összeállította a problémakatalógust, kijelölte a fejlesztendő területeket.

Felelősségek és hatáskörök

A lépés tárgya Felelős Érintett Informált

1. Az önértékelés céljainak

meghatározása

Igazgató Vezetői kör Tantestület

2. Feladatok ütemezése,

módszertani előkészítése

Projektvezető Vezetői kör +

támogatói kör

Tantestület

3. A vezetői önértékelés

elkészítése

Intézményi

programfelelős

Intézményfelelős

igazgató

igazgatóhelyettes

vezetői kör

Vezetői kör + aktív

mag

4. A klímatesztekkel való

vizsgálat módszertani

előkészítése

Intézményi

programfelelős

Intézményfelelős

igazgató

vezetői kör

Aktív mag

5. A klímavizsgálat

lebonyolítása, felmérések

elvégzése, összefoglaló

elemzés elkészítése

Intézményi

programfelelős

értékelő team

Aktív mag

(munkatársi

kollektíva)

Tantestület

6. A fókuszcsoportos interjú

kérdéseinek megfogalmazása

Intézményi

programfelelős

Igazgató

vezetői kör

aktív mag

7. A fókuszcsoportos interjú

módszertanának lebonyolítási

tervének, kidolgozása, a

protokoll összeállítása

Az interjú

lebonyolításáért és

feldolgozásáért

kijelölt felelős

A fókuszcsoportos

interjú moderátorai

és feldolgozói

A fókuszcsoportos

interjú alanyai

8. A fókuszcsoportos interjú

lebonyolítása

Fókuszcsoportos

interjú moderátorai

Fókuszcsoportos

interjú

moderátorai,

alanyai és

feldolgozói

9. A fókuszcsoportos interjú

elemzése, összegzése

Intézményi

programfelelős

Vezetői kör

intézményfelelős

10. A vezetői interjú előkészítése

az összegzés eredményei

alapján

Intézményi

programfelelős

Vezetői kör

intézményfelelős

11. A vezetői interjú lefolytatása Az interjú

lefolytatásával

megbízott

Igazgató

igazgatóhelyettes

munkatárs

12. Az irányított önértékelés

anyagainak végső összesítése

Intézményi

programfelelős

Vezetői kör

13. A munkatársi kör

tájékoztatása a felmérések

eredményéről

Igazgató

intézményi

programfelelős

Vezetői kör Alkalmazotti

közösség

intézményfelelős

14. Problémakatalógus

összeállítása, fejlesztendő

területek kijelölése

Intézményi

programfelelős

Vezetői kör Aktív mag

Éves értékelés folyamatszabályozás

Célja: az intézmény működésének, a szabályozásoknak és a partneri elvárásoknak való megfelelés és a

szükséges módosítások feltárása.

A folyamat leírása:

1. Az igazgató május harmadik hetében felkéri az értékelésben érintett területek felelőseit

beszámolóik elkészítésére. A beszámolók elkészítésének alapja az éves munkatervük

megvalósulásának mértéke.

2. Júniusban a munkaközösség vezetők, a DÖK és ifjúságvédelemi felelős, a Minőségügyi Tanács

vezetője, a folyamatgazdák, az intézkedési tervek felelősei elkészítik éves beszámolójukat.

Az igazgató összegzi a vezetői ellenőrzés eredményeit, értékeli a tantestület tagjainak munkáját,

ismerteti a megváltozott körülményeket (tárgyi, személyi). Az igazgatóhelyettes összesíti az

osztályok statisztikáit. Az indikátor rendszer folyamatgazdája beszámol az aktuális statisztikai

adatokról.

a.) Június végén a munkaközösségek meghallgatják az éves beszámolót, elmondják

észrevételeiket, majd elfogadják azt.

3. Ezután az igazgató összegzi az éves beszámolót. Dokumentum elemzéssel ellenőrzi a

feladattervek, célkitűzések megvalósulását.

4. A tanévzáró értekezleten a 2.pontban megjelölt felelősök beszámolnak éves munkájukról. A

beszámolók alapján az igazgató összegzi, értékeli a tanév munkáját.

5. Ezek után a nevelőtestület tagjai hozzászólnak, véleményt mondanak az elhangzottakról.

6. A tantestület elfogadja a tanév végi beszámolót.

7. Az igazgató gondoskodik róla, hogy az éves beszámoló a fenntartóhoz kerüljön.

A folyamat gazdája a tanévzáró értekezlet után, júniusban ellenőrzi az éves beszámoló elkészítésének

lépéseit, ahol szükséges, javaslatokat tesz a korrekciókra, melyek beépülnek a következő éves

tervezésbe.

Felelősségek és hatáskörök

A lépés

tárgya

Felelős Érintett Informált

1. Igazgató Területek felelősei Tantestület

2. Területek felelősei Tantestület Igazgató

3. Igazgató Igazgatóhelyettes

4. Területek felelősei Tantestület

5. Igazgató fenntartó

A dokumentumok és bizonylatok rendje

A bizonylat

megnevezése

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési

idő

Másolatot kap

1. Éves beszámolók Területek felelősei Beszámoló-tár ½ év Igazgató

2. Jegyzőkönyv Felkért

jegyzőkönyvvezető

Iktató 1 év

3. Az iskola éves

beszámolója

Igazgató Iktató 1 év fenntartó

Belső értékelési rend működtetése

Belső értékelési rendszer működtetésének eljárása

Definíció:

Jelen eljárás az intézményünkben dolgozó alkalmazottak, mindenki által ismert és elfogadott értékelési

rendjét tartalmazza, mely az alapdokumentumainkban megfogalmazott alapértékekre támaszkodik.

Hivatkozások:

– Pedagógiai Program

– SZMSZ

– Minőségirányítási kézikönyv

– A pedagógus munka értékelése

– Minőségi kör zárójelentése

– Jogi szabályozás

Felelősség és hatáskör

Az eljárásban meghatározottak szerint.

Meghatározások:

Folyamatszabályozás: a vezetői kör által kidolgozott, standardizált szabályozás, amely a PDCA ciklus

logikáját követi.

Munka- és foglalkozási tervek az intézményvezető által elfogadott célokat és feladatokat összefoglaló

dokumentum.

Kérdőívek: alkalmazottak önértékelése

Vezetői ellenőrzés értékelési dokumentumai:

– óralátogatások feljegyzései

– tanmenetek ell. Listája (vezető ellenőrzi a meglétét, a munkaközösség-vezető a minőségét)

– tanmenetek ell. Listája

– naplóvezetés, anyakönyv, bizonyítvány, ellenőrzők kitöltésének megléte

– interjútervezet

– felkészítő tanárok versenyeredményei

Értékelési szempontok: minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés elosztásának elvei, a HPP

célkitűzései alapján összeállított elvárások.

Kompetencia-térkép: tartalmazza a pedagógusok feladatkörét, képzettségét, szakmai érdeklődését,

továbbképzéseken való részvételét.

Bizonylatok: az eljárás során keletkező nyilvántartások, feljegyzések, rögzített adatok.

Minőségirányítási utasítások: a minőségirányítási vezető, a folyamatgazdák által jóváhagyott

rendelkező leírásai, észrevételei.

Az eljárás működtetése a PDCA ciklusnak megfelelően történik. Az értékeléshez felhasznált

dokumentumok: HPP, SZMSZ, Küldetésnyilatkozat, különböző szabályozók, munkaköri leírások, jogi

szabályozók, Kjt, a vezetői ellenőrzés folyamatának kimenő adatai.

A tanév során a szűk iskolavezetés (igazgató + helyettes) 18 főt értékel az eljárásnak megfelelően. Ha

nincs önkéntes jelentkező, akkor az alsó, felső tagozatról és a napköziből betűrendben választjuk ki az

értékelteket. A teljes körű értékelés 3 év alatt zajlik le.

Az eljárás leírása:

A folyamatgazda az alakuló értekezleten felkéri az iskolavezetést az értékelésben résztvevő

pedagógusok kiválasztására. Az önkéntes jelentkezéseket itt megtehetik az érintettek, ha nincs ilyen,

akkor kezdődik meg a kijelölés. A tanévnyitó értekezleten az igazgató ismerteti az adott évben

értékelésre kerülők nevét, az értékelést végző személyt és az értékelések időbeli ütemezését.

A folyamatgazda az érintettek rendelkezésére bocsátja és aláíratja az értékeléshez szükséges

dokumentumokat. (önértékelő lap, óralátogatási szempontok, önértékelési szempontsor, a jelentés

összegzéséhez készült vázlat). A folyamatgazda vezetésével az érintettek szeptember utolsó hetében

kiscsoportos beszélgetést folytatnak az értékelés céljáról, menetéről. Közösen megállapodnak az

óralátogatások idejében, számában (személyenként min. 2 óra, lehetőség szerint osztályfőnöki óra is),

az értékeléshez szükséges egyéb információforrások egyeztetése is megtörténik (adminisztráció,

kollégák és mk.vezető véleménye, tanulói produktumok).

Az értékelésért felelős személyek az általuk értékeltekkel megbeszélik az önértékelést négyszemközt,

az ütemezésnek megfelelően.

A felelősök elvégzik az óralátogatásokat, folyamatosan gyűjtik a kiegészítő információkat, ennek

időtartama kb. 1 hónap. Ennek befejezése után kerül sor az értékelő interjúra, ahol az érintettek

vesznek részt.

Az összegyűjtött információk, tapasztalatok, vélemények figyelembe vételével a szempontlista alapján

készíti el az adott értékelő az összegző jelentést a folyamat megkezdésétől számított 3 hónapon belül.

Az összegző értékelés vázlata

1. Szakmai felkészültség

2. A tanulókhoz való viszony

3. A tanulók teljesítménye

4. Tanórán kívüli tevékenység

5. Kollegalitás

Székesfehérvár, 2006. május 14.

Földi Zoltán

igazgató

Melléklet:

SWOT – analízis: /helyzetelemzés/: elégedettség, elégedetlenség témakörben készül.

Tantestület tagjainak

a. Kedves Kolléga!

Kérlek az iskolai Minőségirányítási Programhoz gyűjtsd össze gondolataidat iskolánk tevékenységével

kapcsolatosan. A táblázat megfelelő oszlopába írd be amivel elégedett vagy és írd be amivel nem.

/nevelő-oktató munka, munkád/

Elégedettség Elégedetlenség

1. A környezet rendezettsége

Zöldövezet – előnyei

1. Külső vakolás, tantermek takarítása, felújítása

(függöny, mosdó)

2. A vezetés bizalma, kollegalitás, egységes

követelményrendszer az alsóban

A technikai dolgozók önzetlen segítése (takarítás,

ebédeltetés)

2. Egységes követelményrendszer a felsőben,

informálás, együttműködés (szakmai)

konfliktuskezelés, ellenőrzés, csapatmunka,

érkezés és órakezdés pontatlansága, egymás

munkájának elismerése. Takarítás

3. A szülők bekapcsolódása, segítőkészsége Ped.program és szülők kapcsolatának

rendszeressége

4. Megfelelő osztálylétszám, osztályközösség,

versenyeztetés, sportolási lehetőségek

4. Szakkörök száma, a pedagógusok

leterheltsége, kevés fenntartási összeg,

gyermeklétszám

5. Nyitás a város felé – programokkal 5. –

6. Családias légkör 6. –

7. Nyelvoktatás 7. Eszközellátottság

Köszönöm:

Varga Zita

b. Alkalmazotti közösség

Tisztelt Munkatársunk!

A 2006/2007. Tanévben iskolai munkánkat segíti a Minőségirányítási Program. Ennek elkészítéséhez

a jelenlegi helyzetet elemezzük, így tudjuk feladatainkat megfogalmazni.

Kérjük, írja le gondolatait a táblázat két oszlopába.

Téma: Az iskolánk élete, munkája, …… saját tevékenységem.

Elégedettség Elégedetlenség

Tisztelettel és köszönettel:

Varga Zita

c. Tanulók részére

Kedves Herman Ottós Diák!

A 2006/2007.tanévben szeretnénk eredményesebb, tartalmasabb munkát végezni. Ez csak Veletek,

együtt lehetséges. Ahhoz, hogy iskolában jól érezzük magunkat változtatni tudjunk egy

helyzetelemzést kell készíteni. Ehhez kérem a véleményeteket! Legyetek segítőkészek, őszinték és

körültekintőek! Egy táblázat két oszlopába írjátok le, amivel elégedettek vagytok és azt is, amivel

nem! Ne feledkezzetek meg a tanórán kívüli eseményekről sem!

Elégedettség Elégedetlenség

1. Rendezett, parkosított iskolaudvar, fajátékok 1. Az iskola épületének (külső, belső) állaga, a

mellékhelyiségek rendezettsége (tantermekben

kézmosás lehetősége, padok, székek kopottak,

ebédlő környéke)

2. Lelkiismeretes, segítőkész tanárok

(tanulószobán is) osztályfőnökök gondoskodása

2. Tanár-diák kapcsolat, személyre szóló

fegyelmezés, megfelelő hangnem. Pontos

órakezdés, igazságos értékelés

3. Iskolavezetés 3. Nulladik óra, 7.és 8.óra, sok házi feladat,

nyelvtanulási lehetőségek, szakkörök bővítése

4. A nem pedagógusok segítőkészsége 4. –

5. Tanórán kívüli programok, ünnepélyek (erdei

iskola, tábor, kirándulás, színház, tornatermi

sportolás)

5. A háziversenyek száma kevés, hittanóra

hiánya, szelektív hulladékgyűjtés

6. Szereplés iskolán kívűl (kulturális, sport) 6. –

7. Osztályközösség szerepe 7. Több lány kéne, ne legyen lopás az iskolában

8. Ebéd minősége, büfé 8. Ebéd minősége, ebédelés ideje

9. Jó légkör, sulirádió, disco 9. Sulirádió műsorideje

10. Kerékpártároló, sportpálya, osztálydekoráció 10. Padok, asztalok kicserélése, festés (tábla,

radiátor). Internet hiánya, pályák kivilágítása, háló

11. A külön bevételek (vásár, papírgyűjtés,

pályázati pénz) a tanulók kapják

11. –

Köszönöm együttműködéseteket:

Zita néni

d. Szülők részére

Tisztelt Szülők!

A 2006/2007.tanévtől iskolánkba Minőségirányítási Program szerint végezzük munkánkat. Célunk a

Pedagógiai Program célkitűzéseinek minél eredményesebb megvalósítása, a vállaltak maradéktalan

teljesítése az Önök megelégedésére. A közös nevelő tevékenységünkön változtatni akarunk

gyermekeink érdekében. Ehhez a jelenlegi helyzetet elemezni kell. Kérjük segítő és kritikai

megjegyzéseiket az alábbi táblázatba írják le és küldjék vissza.

Elégedettség Elégedetlenség

1. Az intézmény környezetének rendbetétele 1. Az épület külső burkolata, a mellékhelyiségek

tisztasága, kopottsága

2. A vezetés és a pedagógus lelkiismeretes,

szakszerű, színvonalas munkája. Jó a tanár-diák

kapcsolat is. Osztályfőnöki tevékenység

elismerése (családlátogatás is)

2. Differenciált foglalkozások lehetőségének

hiánya, nyelvtanárok személyének gyakori

változássa. Fegyelmezésben következetesség

3. – 3. Tanulók leterheltsége, magas óraszám,

versenyeztetések házi feladat csökkentése,

ellenőrzése

4. Szülők és pedagógusok összehangolt munkája 4. Szülők, pedagógusok és a DÖK

együttműködése

5. A nem pedagógusok segítőkészsége,

kiszolgálás

5. –

6. Városi rendezvényeken való aktív részvétel

(programokon)

6. Sportversenyeken való részvétel (többfélén és

nagyobb létszámmal, alsósok is, tantárgyi és

kézügyességet igénylő versenyeken is)

7. Tanulókat mozgató programok:

színházlátogatás, erdei iskola (kirándulás),

papírgyűjtés

7. Szülői segítség kérése

8. Megfelelő osztálylétszám – aktivítás, másság

kezelése

8. Magas osztálylétszám

9. Családias légkör – örömmel jönnek iskolába a

gyerekek

9. Családlátogatások rendszere és növelése

10. – 10. A felszerelés megújítása (PC)

11. A szülők sportolási alkalmai (futball és sportgimnasztika)

11. Zenetanulás lehetősége, tanulói

sportgimnasztika és tánctanulás lehetősége.

Tisztelettel megköszönöm:

Varga Zita

e. SZMK Vezetősége

Tisztelt Szülői Munkaközösségi Tag!

Iskolánk a következő tanévtől kezdődően az elkészített minőségirányítási programmal (MIP)

szabályozza a nevelő-oktató és egyéb tevékenységét. A tartalmi megújulást a Pedagógiai Programban

megfogalmazta, ezen célok megvalósítását rendszeres, eredményes együttműködéssel érhetjük el. A

helyzetelemzés a kiinduló pontot jelenti, így azt el kell készíteni. Kérem, gyűjtse össze gondolatait és

az alábbi táblázatba írja le.

Elégedettség Elégedetlenség

Segítő közreműködését köszönöm:

Varga Zita

f. Szponzorok

Tisztelt Támogató Közösség!

Tisztelt Vezető Asszony/Úr!

Eddigi segítő közreműködését, támogatását köszönöm.

A 2006/2007.tanévtől iskolánkba is Minőségirányítási Program segíti a célok elérését, a

feladatok teljesítését. A helyzetelemzés iránymutató és feladat-meghatározó is egyben . Ehhez

kérem őszinte és kritikus gondolatait az alábbi táblázatban megküldeni.

Elégedettség Elégedetlenség

Tisztelettel és köszönettel:

Varga Zita

HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2006.

Intézményi Minőségirányítási Program tartalma

1. Fedőlap:

Intézmény neve

Készítette

2. Tartalomjegyzék

3. Általános rész / bevezetés /

4. Minőségfejlesztési szervezeti ábra

5. Önkormányzati Minőségirányítási Programból:

Intézményre vonatkozó célok

Intézményre vonatkozó általános elvárások

Intézményre vonatkozó feladatok

6. Intézményi minőségpolitika

Minőségpolitikai nyilatkozat

Az intézmény céljai, minőségcélok

Mit tesz az intézmény feladatainak minőségi teljesítése, valamint a minőségirányítási

rendszerműködtetése érdekében

7. Intézményi minőségirányítási rendszer

7.1 Vezetés felelőssége, elkötelezettsége

Intézményvezető feladatainak meghatározása

A törvényes és jogszerű működés biztosítása

A dokumentumok, szabályzatok felülvizsgálatának rendje, folyamata

Belső ellenőrzés, értékelés rendjének kialakítása

Vezetői ellenőrzés

Gazdasági ellenőrzés

Felelősségdelegálás

Munkafeltételek biztosítása

Intézményi HR feladatok meghatározása

7.2 Az intézményi munka tervezése

A stratégiai tervezés

Elvárások, célok meghatározásának folyamata

Munkatervi tervezés folyamata

7.3 Partnerkapcsolatok irányítása, menedzselése

Partnerazonosítás

Partneri igény és elégedettségi vizsgálatok

7.3.1 Kommunikáció a partnerekkel

Intézményen belüli kommunikáció

Intézményen kívüli kommunikáció

Az elkészült dokumentáció hozzáférhetősége

7.4 Mérés, ellenőrzés, értékelés rendszere az intézményen belül

Tanulói mérés ellenőrzés. Értékelés / javasolt a PP-ben szerepeltetni/

7.4.1 Intézményi önértékelés rendszerének kialakítása

Az önértékelési rendszer eljárásrendje

Az önértékelés 7 területének értékelése, indikátorok képzése

8. A minőségfejlesztési rendszer működtetése a PDCA/SDCA rendszer alapján

8.1 Minőségfejlesztési szervest működési szabályzata

8.2 Az elvárások és a belső ellenőrzés, értékelés alapján fejlesztési célok meghatározása

8.3 Intézkedési tervek készítése és megvalósítása

8.4 A fejlesztés elemeinek beépítése az intézmény működésébe

Bevezetés

Iskolánk minőségirányítási programját a 2005/2006.tanév II.félévében állítja össze.

Az elkészítés törvényi vertikuma:

1. Európai Parlament és az Európai Tanács 2001/166/EC számon, az „Európai együttműködés az

iskolai oktatás minőségének értékelésében” című elfogadott ajánlás.

2. Az Oktatási Törvény 40. § (10.11) bekezdéseinek rendelete.

3. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzati minőségirányítási programja: 34/2004. (II. 12.)

Kgy határozattal

A minőségirányítási programunk elkészítésének célja, hogy valamennyi partnerünk elvárását,

elégedettségét szem előtt tartva nyílt majd irányított helyzetelemzéssel meghatározzuk közösségünk

jövőképét, minőségpolitikáját

– Céljaink megfogalmazásával a pedagógiai (nevelési program megvalósítását szolgáljuk

– Az érdekelt felek bekapcsolásával értékké válik a minőség-központúság

– Gyermekközpontú, szolgáltató intézményként dolgozzunk

– Hatékonyan működjünk, ennek alapja a napi gyakorlatba beépített folyamatos fejlesztés

– Tartalmas kommunikációt alakítunk ki társintézményekkel (óvoda, általános iskolák, középfokú

iskolák)

– A racionalitásnak mindenben megfeleljünk, ezáltal közösen biztosítsuk megmaradásunkat.

Minőségirányítási programunk célrendszerében csak olyan kitűzések kerüljenek, amelyek egyrészt

fenntartói, ezen túl partnerei igények, és amelyek színvonalas megvalósítására valamennyien

elkötelezzük magunkat.

Az intézkedési tervvel az iskola stratégiai tevét, pedagógiai programját úgy segítjük, hogy valamennyi

feladat értékelhető módon kerüljön végrehajtásra.

Az intézményi tevékenység külső értékelése és az azt kiegészítő belső önértékelési folyamattal,

mérések alapján rögzített adatokkal kontrolláljuk a pedagógiai program nevelési és oktatási

célkitűzésének megvalósulását, ezzel érjük el azt a feladatellátást, amelynek tartalma jelenti a Herman

Ottó Általános Iskolának a minőséget.

5. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati minőségirányítási

programja

(A Herman Ottó Általános Iskolára való lebontásban)

I. Az intézményre vonatkozó célok:

Kiemelt célok:

1. A saját fenntartású intézményekben az eddigi szolgáltatások biztosítása, ezzel a kialakult arculat

megtartása.

2. Javul a partnerek elégedettsége az intézmény működésével, nevelő-oktató munkájával

kapcsolatosan.

3. A sajátos nevelési igényű tanulók körében növekszik azok száma, akik integrált nevelésben,

oktatásban részesülnek.

További célok:

1. A sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolása legalább 10 %-kal

csökken.

2. A nevelési-oktatási intézmények legalább 10 %-ban igénybe veszik a felzárkóztató programok

működéséhez szükséges normatívát.

3. Az iskolai oktatás egészében – az alapvető munkavállalói kompetenciákhoz is tartozó – idegen

nyelvi, informatikai, kommunikációs képességek mérhetően fejlődnek.

II. Az intézményre vonatkozó általános elvárások

Valamennyi városi fenntartású közoktatási intézmény feladata:

1. Az intézmény vegye fel céljai közé a partneri elégedettség növelését. Ezzel kapcsolatosan jelölje

feladatként az elvárások, az elégedettség és az elégedetlenség mérését, értékelését.

2. Minden intézmény feladata az önértékelésen alapuló minőségfejlesztési (rendszer) – folyamat

kialakítása és működtetése.

Valamennyi városi fenntartású nevelési-oktatási intézmény feladata:

Valamennyi intézmény tűzze ki célul a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók felzárkóztatását,

feladatként tekintse a saját felzárkóztató program kidolgozását és bevezetését, vagy központi

program bevezetését.

Valamennyi iskola feladata:

1. Valamennyi iskola csökkentse a tanulói lemorzsolódást.

2. Valamennyi iskolában az iskolai oktatás egészében a tanulók – az alapvető munkavállalói

kompetenciák körébe is tartozó – idegen nyelvi, informatikai, kommunikációs képességei

mérhetően fejlődjenek.

Valamennyi általános iskola feladata:

1. Valamennyi általános iskola a NAT, az érvényes kerettantervek alapján elkészített és jóváhagyott

pedagógiai programja, ezen belül a helyi tanterve szerint végezze nevelő-oktató munkáját.

2. Növekedjen az integrált oktatásban részesülők száma.

3. Minden általános iskolában indítani kell általános tantervű (nem emelt szintű) osztályokat (kivéve

a Herman Ottó Általános Iskolát)

Az egyes intézmények általános követelményektől eltérően, illetve azokat kiegészítve az alábbi

feladatokat lássák el:

Herman Ottó Általános Iskola:

„német nemzetiségi nyelv oktatása 1-8 évfolyamig.

III. Ágazati kapcsolatok, partneri együttműködés

– feltérképezés során azon partnerek megnevezése, amelyekkel a közoktatási feladatok ellátása

érdekében együttműködik az önkormányzat.

Meghatározásra kerültek:

– az együttműködés területei, formái, alkalmai és gyakorisága, a kapcsolattartó személyek

kijelölése az egyes partnerek és az önkormányzat részéről.

Felülvizsgálat:

– kapcsolattartók köre évente

– a partnerek körében, az együttműködés területeiben és formáiban bekövetkező

változások, partnerazonosítás négyévenként.

IV. A kapcsolatrendszer hálójának és fő jellemzőinek részlete

(az intézményhez igazítva)

Terület Forma Személyek

Városi fenntar- Ált.isk. Intézm.látogatás cím, telefon, e-mail általános iskolai *

tású ált.iskolán nev.-okt. Int.vez.beszám. személyes találkozó előadó

Költsv.egyezt. (Okt.Iroda előadói, közgyűlés tagjai,

tisztségviselői, oktatási bizottság elnöke,

humán terület felelős alpolgármester

Partnerek – az intézmény profilja szerint

Óvodavezetők mk. vezető

munkaközössége 06-22-316-044 Ligetsori óvoda

Fülöpné Varga Gabriella Ligetsor

Ált.iskolai igazg. mk. vezető Táncsics Mihály

munkaközössége Rehák Mihály Ált.Isk.

06-22-316-168 Szfv Batthyány u.1.

Kisebbségi Ök. Közös rendezvények Gróf Krisztina Szfvár Piac tér

Német-nemzetiségi támogatás 06-20-970-4810

Sági Ágnes

Megyei Gyógyped. Tanulási képességek Vámos Éva ig. Szfvár Kikinda u.1.

Központ vizsgálata 06-22-500-011

FMPSZSZI szaktanácsadás Kremnitzky Gábor ig. Szfvár

Középiskolai felvétel 06-22-500-667 III.Béla király tér 1.

Megyei ÖK-i Hivatal Mátrahalmi Tibor főo.v. Szfvár

Humán Főosztálya 06-22-522-529 Szent István tér 9.

OKÉV Közép-dunántúli

Igazgatósága Marekné dr.Pintér Aranka Veszprém

ig. 06-88-591-409 Óváros tér

Közalkalmazotti munkavállalói Angyal Szabolcs

Érdekegyeztető érdekegyeztetés civil referens

Tanács 06-22-537-138

Pedagógusok Szak- munkáltatói érdekegyeztetés Mihályi Gyula titkár

szervezete oktatástervezés 06-22-502-470

Városi szervezete

Gyermekjóléti gyermekvédelem Nagy Hedvig Szfvár

szolgálat 06-22-332-058 Sütő u. 12.

Gyámhivatal gondozásba vétel

Gyermekvédelem dr.Némethné Móricz Edit Szfvár

06-22-515-300 dr.Koch L.u. 4/b

RÉV Ambulancia drogmegelőzés Cserta Gáborné Szfvár

06-22-506-606 Móri út 20.

ÁNTSZ védőnői ellátás dr.Almási Ferenc főorvos Szfvár

hatósági ellenőrzés 06-22-537-149 Városház tér

Ifjúság-egészség- iskolaorvosi ellátás dr.Tornai Ágnes orvos

ügyi Szolgálat egészségmegőrzés 06-22-326-363

prevenció

Család és Nővédelmi egészségnevelés dr.Nagy László főorvos Szfvár

Tanácsadó 06-22-316-154 Várkörút 8.

Humán Szolgáltató iskolafogászat Újfalusi Istvánné mb.ig. Szfvár

Intézet egészségnevelés 06-22-537-156 Jókai u.

Rendőrség gyermek és ifjúságvédelem dr.Simon László Szfvár

közlekedésbiztonság rendőrkapitány Dózsa György t.3

06-22-541-600

VADEX Rt környezeti nevelés Emmerlingné VADEX Szfvár

(erdei iskola) Köhler Marietta Tolnai u. 1.

06-22-316-943

Városi Fürdőigaz- úszásoktatás Magony Tamás Szfvár

gatóság napközis nyári ellátás 06-22-537-246 Városház tér 1.

SZETA fogyatékos, hátrányos Radeczky Jenőné Szfvár

helyzetű gyermekek 06-22-314-456 Fürdősor 3.

támogatása

Hátránykompenzáció

* Megjegyzés:

Alkalmai: – évente egyszer

– évente kétszer

– évente egyszer

Gyakorisága: – külön címlista szerint

Minőségpolitikai nyilatkozat

Intézményi dokumentumterv, amely tartalmazza

· szervezetünk – minőségpolitikáját

– célkitűzéseit

· a minőség iránti elkötelezettségét

Minőségpolitikánk

Mottója: „Gyermekeink nevelése legszentebb kötelességünk”

Herman Ottó, iskolánk névadójának egyik gondolata.

A múltat megismerve a jelent értékeljük és így megalkotjuk elképzelésünket a jövőről.

75 éves iskolánk, Székesfehérvár Felsővárosának alapfokú intézménye elkötelezi magát 6 évestől 14

éves korig a gyermekek képességeinek, készségeinek fejlesztése, a kompetencia kialakítására,

aminőségi nevelés és oktatás gyakorlására. Ennek érdekében valamennyi dolgozó elkötelezett,

bekapcsolódik a minőségirányítási folyamat körülményeinek biztosításába, működtetésébe.

Számunkra a minőséget az jelenti, hogy az életkori sajátosságokra épülő, élményeket adó munkánkat a

képességekhez rendeljük, ezzel valósítjuk meg a tanulók optimális fejlődését. Adekvát módszereket

alkalmazunk, amelyek a tanulócsoportokhoz igazodnak, így elérhetjük a test, a lélek és a szellem

harmonikus fejlődését, fejlesztését, a gyermekközpontú nevelést. Folyamatosan figyeljük, az iskolával

kapcsolatban álló partnerek reális igényeit, azok közös, kritikus átgondolása után a prioritást

elkészítjük.

Vevőink felé növeljük az elégedettség kialakulását. Fontosnak tartjuk az önértékelésre épülő folyamat

külső és belső szabályozását, az alkalmazkodás és rugalmasság alapelveinek működtetését.

Értelmezésünk szerint minőségi a nevelés és az oktatás akkor, ha jól érezzük magunkat az

intézményünkben és közösen biztosítjuk megmaradásunkat.

Mindezekhez a meggyőzés hallgatással kezdődik, a másik meghallgatásával.

Az intézmény céljai – minőségcélok

I. A Herman Ottó Általános Iskola alapfokú közoktatási intézmény. Tevékenysége nevelő-oktató

munka.

Minőségpolitikai nyilatkozatunk lényegében szervezetünk „hitvallása” a minőségről.

Feladatainkat úgy fogalmazzuk meg, hogy megfeleljünk partnereink igényeinek.

A jelen helyzet alapján elvárható, eredményeket tartalmazó, konkrét, számon kérhető, mérhető

és motiváló legyen a folyamatos minőségjavítás célja.

A jó cél az, amiről a mutatók alapján eldönthető, hogy teljesítettük-e.

II.

Minőségcélok Sikerkritérium/indikátor Feladat

1. Intézményünkben a

minőségirányítási rendszer

megszervezése, elindítása a

2004/2005.tanévben.

TSZ szervezet létrehozása A Támogató Szervezet

működésének szabályozása

2. Célunk, hogy az iskolavezetés

és a pedagógusok legyenek a

minőség iránt elkötelezettek,

segítőkészek a partnerekkel

szemben.

Partnerközpontú intézményként

működjenek.

A minőségpolitikai nyilatkozatot

elfogadók száma

Team tevékenysége végzők

száma (belső)

Partneri tevékenységet vállalók

száma (külső)

Teamek létrehozása

1. Helyzetelemzésre

– partnerek hálójának

elkészítésére

– partnerek igényeinek felmérése

– partnerek elégedettségének

felmérése

3. Tantestületünk legyen jól

felkészült, alakuljon ki a

megújulás igénye

Önképzést vállalók, team munkát

vállalók

A felkészülést és a folyamat

munkát vállalók segítése,

támogatása a vezetés részéről

4. Célunk az egyéni képességek

kibontakoztatása, a tanulók

személyiségének, mozgás

kultúrájának fejlesztése, szilárd

alapismeretek nyújtásával az

eredményes továbbtanulás

megalapozása (érdeklődés,

nyitottság, befogadás)

Eredménymérések mutatói

(alaptevékenység +versenyen)

Tanórán kívüli tevékenységek

mutatói (sport, művészet)

Továbbtanulási mutatók

Külső mérések alkalmazása

(OKÉV)

Belső minimumszintek készítése,

bemérése.

Évenkénti összehasonlító mátrix

készítése

5. Nyugodt, barátságos és

otthonos környezetet biztosítunk

(belső, külső)

Otthonos tantermek száma

Emberi, gyermeki jogok és

kötelességek aránya (házirend)

Tantermek dekorálásának

esztétikájának kialakítása,

tisztaságának biztosítása

A jogok és kötelességek

működése

Iskolánk környéke rendjének,

tisztaságának megvalósítása

6. Célunk az egészséges életmód

kialakítása, (táplálkozás,

higiénia) az egészséget károsan

befolyásoló hatások kerülése

igényére nevelés

Sportolók száma (rendszeres,

alkalmi események)

DROG – fogyasztók száma

Helyi és egyesületi sportigények

biztosítása.

Prevenciós tevékenység a napi

gyakorlatban.

Segítség a rászorulóknak.

7. Hátrányos helyzetű

tanulóinkat minden téren

segítjük

Hátrányos helyzetű tanulók

száma

A velük való foglalkozást

vállalók

Felzárkóztató foglalkozások

szervezése, integrált

foglalkozások szervezése.

Gyermekvédelmi tevékenység

hatásos működése.

8. Kiemelt oktatási célunk az

idegen nyelv, informatika

tantárgyak, a gyermekek

kommunikációs képességének

fejlesztése

Német, angol nyelvet tanulók

(nemzetiségi).

Számítástechnikai eszközök, az

oktatásban résztvevők száma.

Hatékony módszerek

alkalmazásával a más nyelven

való kifejezőképesség

megvalósítása.

Kapcsolat kiegészítése

(nemzetiségi óvoda, iskola).

A számítástechnikai ismeretek és

gyakorlat kialakítása.

9. Célunk, hogy

gyermekközpontú intézményként

működjünk (differenciált

foglalkozás, egyéni, személyre

szabott értékelés)

A differenciált foglalkozások,

(frontális és egyéni) aránya.

Értékelés – osztályozás aránya

A tanulók képességeihez igazodó

módszerek megkeresése,

foglalkozások vezetése.

Reális, személyre szabott,

folyamatos, változatos, fejlesztő

értékelés beépítése a napi

munkába.

Megjegyzés:

Ezek a célok az elfogadott pedagógiai program után kiegészülnek, módosulnak, szinkronba kerülnek.

Határidő: 2006. június 30.

Az iskolai szervezet hatékonyságát befolyásoló minőségcélok

Szervezeti

folyamat

Hozzárendelt cél Prioritás Időtáv Indikátor

Döntéshozatal Elemzésre,

tényekre épülő

döntések

szülessenek

Nagyon fontos Hosszútávú Egyszemélyi

felelősség, a

demokratikus

formákat betartva

Információs

rendszer

Kétirányú

információs

rendszer kiépítése

Nagyon fontos Hosszútávú A szervezet

tagjainak

tájékozottsága

Kommunikáció Hatékony

konfliktus kezelési

eljárások

elsajátítása

Nagyon fontos Hosszútávú A problémakezelés

módja

Értékelés Közösen

kidolgozott,

legitim pedagógus

értékelési rendszer

működtetése

Nagyon fontos Hosszútávú Erkölcs-anyagi

elismerés

A Támogató Szervezet működésének szabályozása

az iskolai minőségirányítási politika team-je

A szabályozás célja:

A szervezet feladatainak és jogkörének meghatározása annak érdekében, hogy az intézményen belül

önállóan és hatékonyan tudják a minőségirányítási rendszert kiépíteni.

Hatókör: Támogató Szervezet (TSZ)

Felelős: a TSZ vezetője: Varga Zita

Irányítója: az intézmény igazgatója (igazgatóhelyettese): Földi Zoltán

A folyamat bizonylatai:

Emlékeztető az elfogadásról

Ideje: 2006. szeptember 25.

Vezeti: Földi Zoltán

Jelen vannak: Kárpáti Imréné igazgatóhelyettes

Varga Zita

Imre Judit

Czvikliné Bujáki Eszter

Hozzáfűzések: Földi Zoltán kérem a folyamatos elemző munkát.

Kárpáti Imréné személyekkel egyetértek

Elfogadás: 2006.szeptember 25.

Folyamatleírás tartalma:

1. A támogató szervezet-felépítése – állandó team

tagjai: 1. Varga Zita

2. Czvikliné Bujáki Eszter

3. Imre Judit

2. Megbízólevél a vezető részére

Készíti: Földi Zoltán igazgató

Elfogadja: a TSZ teamje 2006.szeptember 25.

3. A minőségi körök egy-egy konkrét cél feladatra szerveződnek

létrehozza: igazgató, TSZ team-je

ideje: 2006.szeptember 25.

alsós munkaközösség: saját terve alapján (vez.: Zsoldos Sándorné)

felsős munkaközösség: saját terve alapján (vez.: Horváthné Puru Olga)

feladata: rendszeresen tartott foglalkozásokkal tevékenykednek (alsós havonta,

felsős két havonta. Feladatai közé tartoznak az ügyeleti rend, a szülői értekezletek,

fogadóórák, ünnepségek megszervezése. Kijelölik a műsorok, ünnepségek felelőseit.

Mindkét munkaközösség-vezető segíti az új kollégákat beilleszkedésükben.

Rendszerese tartják a kapcsolatot a külső intézményekkel. Két havonta közösen

értékelik a tanulók magatartását és szorgalmát. Az osztályfőnöki munkákat

összehangolják.

1. A támogató szervezet működési szabályai:

· A teamek vezetői munkájukat a jogszabályban biztosított kedvezmények alapján végzik

· A tagok a munkájukat a jogszabályban biztosított kedvezmények alapján végzik

· A szervezet havonta tartja megbeszéléseit. Az időpontot szóbeli egyeztetéssel határozzák

meg

· A TSZ-t a vezető vagy helyettese hívja össze

· A megbeszélést a vezető vagy helyettese irányítja, a témák, feladatok meghatározása

közösen történik

· A támogató szervezet megbeszélésein részt vesznek a team vezetők, illetve részt vehetnek a

team tagjai, ha jelenlétük a munkát hatékonyabbá teszi.

· A TSZ megbeszéléseiről emlékeztető készül. (Ennek tartalmaznia kell a következőket: kik,

mikor vettek részt a megbeszélésen, mi volt a téma, ki mit javasolt, milyen problémák

megbeszélése történt meg, milyen határozatok születtek, ki a felelős és mi a határidő)

· Az emlékeztetőt a tagok közül egy fő megbízott írja, melyet a megbeszélést követő második

munkanapon számítógépes szövegszerkesztőn történő átírás és aláírás után az intézményi,

illetve a team vezetők dossziéjában helyez el.

2. A támogató szervezet döntési mechanizmusa

· A TSZ a minőségirányítási rendszer kiépítéséről, a minőségfejlesztési célokról, feladatokról

döntéseit közös egyeztetés alapján az intézményvezető döntéséhez előkészíti

· Ha a tagok is részt vesznek a TSZ megbeszélésén, akkor a döntés előtt a véleményüket meg

kell hallgatni és mérlegelni kell

· A működésről, a feladatok elvégzéséről az intézményvezető dönt.

3. A támogató szervezet vezetőjének feladatai

· Irányítja az intézményben a minőségirányítási rendszer működtetését, a célok elérése, a

minőségpolitika megvalósulása érdekében

· /Követi feladatok teljesültségét, gondoskodik arról, hogy ne legyen lemaradás a tervezett

határidőkhöz képest/

· Ellenőrzi, értékeli, követi a teamek munkáját

· Motiválja a team tagjait az aktív részvételre, személyes példát mutat

· Tájékoztatást ad a partnereknek az intézményben zajló minőségfejlesztési munkáról.

4. A teamek /minőségi körök vezetői/ működési szabályai és a vezetők feladatai – ezek a majd

létrejövő minőségi körök lesznek

· A vezetők kiválasztják a team tagokat

· A team munka megkezdése előtt elképzeléseiket egyeztetik az intézmény vezetőjével. A

megbeszéltekről eltérő tevékenységet addig nem kezdhetnek, míg erre jóváhagyást nem

kapnak

· Önállóan szervezik a team munkáját, közösen feladatterveket készítenek

· Gondoskodnak arról, hogy a teamben, a csapat teljes bevonásával, oldott jó

munkalégkörben, az egyéni képességekre és vállalásokra építve történjen a munka

· A feladatterv egy példányát (aláírások után) kifüggesztik a nevelőiben, hogy mindenki

számára nyilvános legyen

· Az adott feladatra szerveződött team munkája azzal zárul, hogy ajánlást készítenek az

intézményvezető számára, amelyben leírják a változtatási javaslataikat

· A folyamatszabályozások a vezető jóváhagyó aláírása után érvényesek

· A team munkájából eredő dokumentumokat tárolják

· A feladat elvégzése után a munkából születő minden vizsgálati és minden más anyagot

átadnak a koordinátornak.

5. A minőségirányítási rendszer kiépítése/működése során keletkező dokumentumok kezelése

· A keletkezett anyagokat, illetve a vizsgálati anyagokat erre biztosított helyen kell tárolni

· A helye ezeknek az igazgató által meghatározott helyen van /vagy a koordinátor tárolja/

· Az anyagok az intézmény minden dolgozója számára hozzáférhetők

· Az egyes minőségi körök munkájáról készült dokumentáció az erre rendszeresített

faliújságon – a tanárikban kerül felfüggesztésre

· Idegenek számára a dokumentációt csak a vezető teheti hozzáférhetővé.

A szabályozás és a módosítás a MIP alapján történik.

Minőségbiztosítási dokumentálási rend szabályozása

A szabályozás célja: A minőségirányítási rendszer áttekinthetőségének, alkalmazhatóságának és

könnyen kezelhetőségének megteremtése.

Hatókör: Intézményvezető és TSZ

Felelős: igazgató vagy igazgatóhelyettes

Folyamat leírás tartalma:

A minőségirányítási rendszer dokumentációja az alábbi elkülöníthető részekből áll. A

dokumentációs rend kialakítása egy időben kezdődik és az alább felsoroltak szerint történik:

Bizonylati album a minőségirányítási rendszer kiépítéséhez és az intézményi működéshez használt

kitöltetlen formanyomtatványokat, vizsgálati eszközöket tartalmazza tematikus rendbe.

Archívumba kell helyezni:

· Mindazokat az iratokat, amelyek érvénytelenné váltak, mert lejárt a tárolási idejük

· A már nem használt formanyomtatványokat és vizsgálati anyagokat,

· Kitöltött vizsgálati eszközöket és minden vizsgálathoz használt lapot

Archiválási idő:

Bizonylatok neve Archiválás időintervallum

Munkatervek Projekt ideje alatt

Feljegyzések 2 év

Jegyzőkönyvek Iratkezelési szabályzat szerint

Jelenléti ívek Iratkezelési szabályzat szerint

Összefoglalók, beszámolók 5 év

Érvénytelen eljárások 1 év

Kitöltött vizsgálati eszközök és minden,

vizsgálathoz használt lap

Projekt ideje alatt

Feladattervek 5 év

Minőségügyi iratok, amely tartalmazza a minőségirányítási rendszer kiépítésekor keletkező ügyviteli

anyagokat:

Kezelésük az alábbi táblázat szerint

Iratok neve Tárolási idő

Munkatervek Érvényesség idejéig

Feljegyzések Tanév

Jegyzőkönyvek Tanév

Jelenléti ívek Tanév

Összefoglalók, elemzések A következő munkajelentésig

Feladattervek Feladat végrehajtásáig

MIP Jogszabály módosításáig

Szabályozók Érvényességükig

Hozzáférés és nyilvánossá tétel:

A dokumentációk tárolása az intézményvezető által meghatározott helyen történik.

A partnerek a dokumentációt a tárolási helyén ismerhetik meg. A dokumentációt a tárolási

helyén ismerhetik meg. A dokumentációt a helyiségből kivinni nem lehet.

SWOT analízis

/ A szülők által kitöltött kérdőívek alapján/

Erősségek Gyengeségek

1.Az intézmény környezete 1. Az épület külső burkolata, a mellékhelyiségek

kopottsága, tisztasága

2. A vezetés és a pedagógusok lelkiismeretes,

szakszerű, színvonalas munkája. Jó tanár – diák

kapcsolat. Osztályfőnöki tevékenység elismerése.

2. Differenciált foglalkozások lehetőségének

hiánya. Nyelvtanárok gyakori változása.

Következetesség a fegyelmezésben. Órák

elmaradása.

3. 3. Tanulók leterheltsége,magas óraszám,

versenyeztetés. A házi feladat csökkentése,

ellenőrzése.

4. Szülők és pedagógusok összehangolt munkája 4. Szülők, pedagógusok,DÖK együttműködése.

5. A nem pedagógusok segítőkészsége, kiszolgáló

munkája.

5.

6. Városi rendezvényeken /programokon / való

aktív részvétel.

6. Sportversenyeken, tantárgyi, kézügyességet

igénylő versenyeken való részvétel /nagyobb

létszámmal/.

7. Tanulókat mozgató

programok:színházlátogatás, erdei iskola,

kirándulás, papírgyűjtés…/

7. Szülői segítség kérése.

8. Megfelelő osztálylétszám,aktivitás, másság

kezelése.

8. Magas osztálylétszám.

9. Családias légkör, örömmel jönnek a gyerekek

az iskolába.

9. Családlátogatások rendszer,növelése.

10. 10. A felszerelés megújítása /eszközök pl.PC /

11. A szülők sportolási lehetősége / futball,

sportgimnasztika /

11. Zenetanulás lehetősége, tanulói

sportgimnasztika, tánctanulás.

SWOT analízis

/ A tanulók által kitöltött kérdőívek alapján /

Erősségek Gyengeségek

1.

Küldetésnyilatkozat

Mire való az iskola?

„Az iskola arra való; hogy az ember megtanuljon tanulni,

hogy felébredjen a tudás vágya,

megismerje a jól végzett munka örömét,

megízlelje az alkotás izgalmát,

megtanulja szeretni, amit csinál, és

megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

Szent-Györgyi Albert

Tanulóinknak egy életre szóló ajándékot, útravalót kívánunk adni, mert valljuk, hogy mindenféle

paradigmaváltás ellenére léteznek egyetemes emberi értékek, amelyekre stabil tudás építhető. Ha

válaszolni kívánunk korunk kihívásaira, tudomásul kell vennünk, hogy ma már nem elegendő a

tanórákon kifogástalanul tevékenykedő és az előírt viselkedésmintákat követő gyerekeket nevelni. Fel

kell készíteni őket versenyekre, a rájuk váró küzdelmekre, amelyek átszövik életünket, gazdaságunkat,

mindennapjainkat.

Mindent meg kell tennünk, hogy egészséges, önmagukban bízó, képességeiknek és adottságaiknak

megfelelően teljesítő tanulókat bocsássunk ki az iskola kapuján. Akik önismeretük révén el tudják

dönteni, hol kezdődnek és meddig terjednek adottságaik és képességeik. Hol húzódnak lehetőségeik és

korlátaik határai. Mikor érdemes kockázatot vállalni, mikor szükséges ezek elől kitérni. Hogyan lehet a

sikerből hajtóerőt nyerni, s a kudarcok után felállni és újra- és újra kezdeni.

Hangsúlyozzuk tehát a komplex személyiségfejlesztés felvállalását, amely az intellektuális fejlesztés

mellett az erőteljesebb nevelési funkciók vállalását is jelenti.

Tanulóinknak nyolc év áll rendelkezésükre ahhoz, hogy képességeiket megismerjék, érdeklődésüknek

megfelelően tevékenységi területeket válasszanak maguknak. Megismerjék szűkebb és tágabb

környezetüket, a világot, s az abban zajló természeti és társadalmi jelenségeket.

Megújulásra, önművelésre képes tanulókat kell nevelnünk, akik képesek lesznek az élethossziglani

tanulásra, amit megkövetel a felgyorsult, kitágult világ, a tudományok gyors fejlődése, az

információáradat.

Fontos feladatunk tehát a tudás értékének helyreállítása, megbecsültetése. A tudás, az ismeretszerzés

egyénre szabottan a végtelenségig bővíthető. Megszerzése elsősorban szorgalom és kitartás kérdése.

A minőségirányítási rendszer

A vezető elkötelezettsége

Kellő szakmai felkészültséggel rendelkezem ahhoz, hogy fontosnak tartsam az általam vezetett

intézményben kialakuló minőségfejlesztési munkát.

A minőségi célokban meghatározott feladatok, sikeres elérése érdekében számíthatok kollégáim

támogatására.

Az intézményvezető feladata:

· A minőségügyi folyamattámogatás

· A folyamatban résztvevő munkatársak támogatása, motiválása

· A feladat teljesítéséhez az erőforrások biztosítása

· A döntés előkészítésében való részvétel, véleménynyilvánítás

· Tájékoztatás a minőségfejlesztés eredményeiről, partneri körben

· A teljesítendő feladatok számbavétele, egyenlő teherviselésre való törekvés

· Felelősök, határidők pontos megjelölése a minőségfejlesztési folyamatban

· A felelősök számára hatáskör, jogkör biztosítása

· Képzések, továbbképzések biztosítása

· Ezáltal a szervezeti kultúra fejlesztése

Az alábbiakban felsoroltak alapján végzem:

· A távlati, stratégiai tervezést

· A jól körül határolt vezetői és intézményi célok megfogalmazása

· A szakmai működés nehézségeinek kezelése (ha kell vezetői beavatkozás)

· A pozitív, problémamegoldó kultúra kialakítása a szervezeten belül

A minőségfejlesztési folyamat működésének szervezeti feltételei:

· Az intézményi jó légkör

· Együttműködésre hajlandó közösség

· Új iránti fogékonyság

· Rugalmasság

· A kialakult és elfogadott értékrendre épített napi gyakorlat

· Igényekre épített, szolgáltatói gondolkodás

A vezetői ellenőrzés, értékelés

Iskolánk ellenőrzési, értékelési rendszere a feladatellátás megvalósításának ellenőrzése és értékelése,

azaz a minőségirányítási programja és intézkedési terv megvalósulásának vizsgálata.

Az ellenőrzési, értékelési rendszer alapelvei:

· Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a partneri igényekre és elvárásokra, az oktató-nevelő munkára és

az intézmény működését szabályozó intézkedésekre

· Az ellenőrzés és értékelés legyen fejlesztő célú, segítse elő a minőség javulását

· Legyen nyilvános a dolgozóink számára az értékelés szempontrendszere, a szülők számára az

eredménye

· Az ellenőrzési, értékelési rendszer tényekre és adatokra épül, a keletkezett adatokat adatbázisban

rögzítjük.

Ellenőrzési, értékelési célok:

· Az intézmény törvényes, szakszerű és hatékony működésének nyomon követése

· Az intézményben folyó pedagógiai munka eredményességének növelése

· Az iskola szolgáltatásaiban közvetlenül érintettek (szülők, tanulók, pedagógusok és alkalmazottak)

elégedettségének növelése.

Az intézményi ellenőrzésben, értékelésben, különösen a törvényesség, a hatékonyság, a szakszerűség,

valamint a fogyasztói elégedettség nézőpontjából érdemes következtetéseket levonnunk.

Törvényesség: megfelelési vizsgálat; a vizsgált objektum megfelel-e a rá vonatkozó előírásoknak.

Eredményesség: megvalósulnak-e a kitűzött célok, illetve milyen mértékig valósulnak meg.

Hatékonyság: a kitűzött célok megvalósulása során követett eljárások megfelelnek-e a szakma hazai és

nemzetközi normáinak, az átlagosan tapasztalható szakmai színvonalnak.

Fogyasztói elégedettség: teljesülnek-e a helyi társadalmi fogyasztó kifejezett igényei és elvárásai,

hogyan történik a kifogások, panaszok kezelése.

A vezetői ellenőrzési terv területei

· Az oktató-nevelő munka

· Adminisztrációs tevékenység

· Bérgazdálkodás

· Pénztár

· Szociális támogatás

· Leltározás

· Munka- és tűzvédelem

· Intézményi higiénia

Az ellenőrzés, értékelés területei a gazdasági és tanügy-igazgatási területén

Sorszám Fő területek Részletezés

1. Gazdálkodás,

tanügyigazgatás:

Gazdálkodási

tevékenység,

igazgatási

tevékenység,

feltételek,

humán forrás

hasznosítása

Gazdálkodás

– a költségvetés összeállítása, annak teljesítése

– a gazdasági tevékenység belső szabályozottsága:

– Számviteli politika szabályzata

– Gazdálkodási ügyrend

– Önköltség számítási szabályzat

– Eszközök és források értékelésének szabályozása

– Pénzkezelési szabályzat

– Feleslegessé vált eszközök hasznosítási és selejtezési

szabályzat

– Beszerzett, illetve előállított immateriális jószág, tárgyi

eszköz üzembe helyezése, dokumentációjának szabályozása

– a gazdálkodás eredményessége, hatékonysága

Igazgatás

– a tankötelezettség teljesítése, tanulói jogviszony

– beiskolázás és továbbhaladás

– a működés törvényessége, jogszabályoknak való megfelelés

Feltételek

– célok és pénzügyi erőforrások összhangja

– tárgyi, infrastrukturális feltételek

– eszköz- és felszerelésjegyzéknek való megfelelés

– ICT feltételei

– Személyi: álláshelyekkel való gazdálkodás

– Jogszabályban meghatározott kötelező alkalmazottak köre

Erőforrás hasznosítás:

– Képesítési előírások

– Munkaerő-gazdálkodás

– Humánerőforrás-fejlesztése (pedagógus továbbképzés)

2. Vezetés, menedzselés – Nevelési-oktatási folyamatok irányítása

– Belső információs rendszer működtetése

– Külső kapcsolattartás, az intézmény képviselet

– PR

3. Szakmai tevékenység:

· A tanulás

eredményessége

· A pedagógiai

program nevelési

céljainak

megvalósítása

A tanulás eredményessége:

– a tanulói teljesítmények a központi mérések alapján

meghatározott területeken

– a pedagógiai programban meghatározott célok teljesülésének

mértéke

4. Elvárás, elégedettség, elégedetlenség mérése és értékelése intézményi szinten, partneri

kapcsolatokban.

A vezetői ellenőrzés folyamatszabályozása

Célja: adatgyűjtés, tapasztalatgyűjtés az értékeléshez és a fejlesztéshez

A folyamat leírása

1. A vezetői kör a folyamat elején meghatározza az általános vezetői ellenőrzés területeit,

szempontjait, delegálását, gyakoriságát és módszereit.

2. Az iskolavezetés augusztus végén kiválasztja az ellenőrzött területeket.

3. Az iskolavezetés szeptember elején elkészíti az éves ellenőrzési tervet.

4. Az igazgató szeptember elején ismerteti az éves ellenőrzési tervet az alkalmazotti közösséggel,

értekezleten.

5. Szeptember elején az ellenőrzésért felelős személyeket megbízza az igazgató.

A megbízással egyidőben az igazgató meghatározza a beszámolók idejét.

6. Az ellenőrzés időben ütemezett végrehajtása.

7. Az ellenőrzés tapasztalatainak megbeszélése az ellenőrzés után 1 héten belül.

8. Az ellenőrzést végző személy javaslatot tesz a feltárt hiányok pótlására.

9. Az ellenőrzést végző személy beszámol az ellenőrzés tapasztalatairól az igazgatónak.

10. Az ellenőrzés eredményeinek adattárba helyezése az ellenőrzési folyamat végén, amely majd az

értékelési folyamat bemenete lesz.

A keletkezett dokumentumok és bizonylatok

A bizonylat neve Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap

Szempontlista

Az ellenőrzött

területek listája

Idő- és

felelősségmátrix

Vezetői kör

igazgató

Minőségirányítási

kézikönyv

5 év

1 év

1 év

Irattár

Irattár

Irattár

Feljegyzés Igazgató

Terv Igazgató Minőségirányítási

kézikönyv

1 év Önkormányzat

Jegyzőkönyv Igazgató Minőségirányítási

kézikönyv

1 év Önkormányzat

Megbízatások Igazgató Minőségirányítási

kézikönyv

1 év A delegált

Időterv (a

beszámoláshoz)

Igazgató Minőségirányítási

kézikönyv

A delegált

Ellenőrzési lista A delegált

Elektronikus

adatbázis

A feljegyzést

végző

Minőségirányítási

kézikönyv

5 év irattár

Felelősségek és hatáskörök

Felelős Érintett Informált

1. Igazgató Iskolavezetés Alkalmazotti közösség

2. Igazgató Iskolavezetés Alkalmazotti közösség

3. Igazgató Iskolavezetés Alkalmazotti közösség

4. Igazgató Alkalmazotti közösség

5. Igazgató Delegáltak

6. Igazgató Delegáltak

7. Az ellenőrzést végző

személy

Ellenőrzött

8. Delegált ellenőrző Ellenőrzött

9. Delegált ellenőrző Ellenőrzött

10. Delegált ellenőrző Igazgató

A felelősség-mátrix és a fő folyamatok gazdái

Szervezeti egység vagy folyamatgazda

A Igazgató F Szaktanárok

B Igazgatóhelyettes G Tanítók

C Gazdaságvezető H Napközis nevelők

D Munkaközösség-vezető I DÖK-vezető

E Minőségügyi munkacsoport J Gyermekvédelmi felelős

Folyamat A B C D E F G H I J

1. Pedagógiai program x

2. Éves tervezés X X X X

3. Vezetői ellenőrzés X X X X

4. Irányított önértékelés X

5. Partnerek azonosítása, igényeinek és

elégedettségének mérése

X X X

6. Kiválasztási és betanulási rend

működtetése

X X

7. Továbbképzési rendszer

működtetése

X X

8. Belső értékelési rendszer

(munkatársak értékelése)

X

9. Ösztönző rendszer működtetése

(szolgáltatások)

X

10. Eszköz, felszerelés, épület biztosítása

(infrastruktúra)

X X

11. Gazdasági és pénzügyi folyamatok X X

12. 8.o beiskolázása X X

13. Módszertani eszköztár és kultúra X

14. A tanulási támogatása X X X

15. Az adott csoport előrehaladására

vonatkozó éves pedagógiai tervezés

(tanmenet)

X X X X X X

16. A tanuló értékeléséhez szükséges

közös követelmények és

mérőeszközök

X X

17. Pedagógusok együttműködése X X

18. Az intézmény működésének éves

értékelése

X X X X X X

19. Belső audit X

Eljárásrend az emberi erőforrások kiválasztási és betanulási rendjének működtetésére

(pedagógus munkatárs)

Lépések Módszer Eszköz Érintett Felelős Határidő

I. Pályázat kiírása Pályáztatás Média A szakmai

munkaközösség

igazgató Tanév

vége

II. Határidőre beérkező

pályázatok értékelése

Dokumentum

elemzés

Szakmai

önéletrajz

Pályázó,

igazgató

Igazgató Pályázat

határideje

(aug.1.)

III. Személyes beszélgetés

a pályázóval

Beszélgetés Dokumentumok,

pályázat

Pályázó,

igazgató

Igazgató Aug. 15.

IV. Intézmény céljainak

megismertetése

Beszélgetés Küldetésnyilatkozat,

PP

Pályázó,

igazgató

Igazgató Aug. 15.

V. A feltételrendszer

megismertetése

Beszélgetés Munkajogi

dokumentum.

Pályázó,

igazgató

Igazgató Aug. 15.

VI. Megbízás Döntés Munkaszerződés,

munkaköri

leírás

Pályázó,

igazgató

Igazgató Aug. 20.

VII. Patronáló tanár

kijelölése*

Felkérés Megbízás Patronáló tanár,

pályázó, igazg.

Igazgató Aug. 28.

VIII. Személyes beszélgetés

a vezetővel egyéni

érdeklődési kör

megismerése

érdekvédelmi

szervezetek

megismerése az iskola

hagyományainak

megismerése

Beszélgetés Iskolai

dokumentumok

Pályázó,

igazgató,

szervezetek

képviselője,

munkaközösség

vezetője

Igazgató

patronáló

tanár

Szept. 10.

IX. Személyes

találkozások (a

patronáló tanárral)

Bemutatás Munkatársak +

új munkatárs +

patronáló tanár

Igazgató

helyettes

Szept. 10.

X. A kiválasztás és

betanulás értékelése

Megbeszélés

Írásbeli

értékelés

Értékelés

szempontjai

a PP

Munkaköri

leírás

Óralátogatás

értékelő lap

adminisztráció

Új munkatárs

Patronáló tanár

igazgató

Igazgató Jan.31.

május 31.

XI. Az eljárásrend

korrekciója az

értékelés tapasztalatai

alapján

Korrekció Eljárásrend Minőségügyi

tanács

Igazgató Június 15.

· Szempontok a patronáló tanár kiválasztására

– legalább 5 éve iskolánk kinevezett pedagógusa, általában munkaközösség-vezető

ill. az ő javaslatára kiválasztott munkatárs

A patronáló pedagógus feladata:

– a belépő új, pályakezdő ill. nem pályakezdő kolléga óráinak látogatása (havonta egyszer) az

óralátogatási értékelő lap szempontjai szerint

– adminisztráció pontos vezetése

– informális problémák megbeszélése

Továbbképzési rend működtetése

A továbbképzési rendszer működtetésének folyamatszabályozása

Célja: Tudatos humán erőforrás fejlesztése, a felső képzési rendszer kihasználásával és a pedagógus-továbbképzési

rendszer kínálta lehetőségek figyelembevételével.

A folyamat leírása:

1. Minden év elején a megérkezés után az általános igazgatóhelyettes közzéteszi a továbbképzési

jegyzéket a nevelőtestület számára a tanári szobában.

2. A továbbképzésre jelentkezők március 8-ig kiválasztják a számukra megfelelő képzést, melyre

írásban jelentkeznek a továbbképzési felelősnél.

3. Március 10-ig az általános igazgatóhelyettes előterjeszti a munkaértekezleten a jelentkezési

igényeket.

4. a./ Ezután a tantestület a továbbképzési terv alapelvei és a pénzügyi lehetőségek alapján kialakítja

a támogatandó továbbtanulók névsorát.

b./ A közalkalmazotti tanács ezzel egy időben véleményezi a jelentkezéseket.

5. Március 14-ig az iskola igazgatója a gazdasági vezetővel egyeztetve véglegesíti a továbbtanulók

személyét, figyelembe véve a pénzügyi lehetőségeket és az iskola elsődleges érdekeit.

6. Március 15-ig az igazgató elkészíti az éves beiskolázási tervet.

7. A továbbtanuló kollégák jelentkeznek a továbbképzést meghirdető intézményekbe, és befizetik a

tandíj rájuk eső részét, a gazdasági vezető pedig a többit.

8. A továbbtanulók a továbbképzés befejezése után egy hónapon belül kötelesek beszámolni a

szerzett ismereteikről a munkaközösségeknek, illetve a tantestületnek.

9. A folyamatgazda minden évben a félévi értekezleten értékeli a beiskolázási terv megvalósulását,

ismerteti, hogy a folyamat mely lépésénél volt szükség beavatkozásra.

A továbbképzési rendszer működtetésének folyamatszabályozása

Az 1997/98-as tanévben a pedagógus továbbképzéssel foglalkozó minőségi kör kidolgozta, és a

tantestület elfogadta egy ötéves továbbképzési terv alapelveit. Az évenkénti beiskolázásnál ez az

irányadó. Ez a dokumentum a Pedagógus-továbbképzés kulcsfolyamata c. zárójelentésben található.

Az elmúlt évek tapasztalata alapján ez a rendszer jól működött, amit 2002-ben a módosított

kormányrendelet alapján (111/200l.) felülvizsgáltunk és kiegészítettünk. A szempontrendszer

korrekciója 5 évenként történik.

Célja: Tudatos humán erőforrás fejlesztése, a felső képzési rendszer kihasználásával és a pedagógus-továbbképzési

rendszer kínálta lehetőségek figyelembevételével.

A folyamat leírása:

1. Minden év elején a megérkezés után az igazgatóhelyettes közzéteszi a továbbképzési jegyzéket a

nevelőtestület számára a tanári szobában.

2. A továbbképzésre jelentkezők március 8-ig kiválasztják a számukra megfelelő képzést, milyre

írásban jelentkeznek az igazgatóhelyettesnél.

3. Március 10-ig az igazgatóhelyettes előterjeszti a munkaértekezleten a jelentkezési igényeket.

4. a.) Ezután a tantestület a továbbképzési terv alapelvei és a pénzügyi lehetőségek alapján kialakítja

a támogatandó továbbtanulók névsorát.

b.) A közalkalmazotti tanács ezzel egy időben véleményezi a jelentkezéseket.

5. Március 14-ig az iskola igazgatója a gazdasági vezetővel egyeztetve véglegesíti a továbbtanulók

személyét, figyelembe véve a pénzügyi lehetőségeket és az iskola elsődleges érdekeit.

6. Március 15-ig az igazgató elkészíti az éves beiskolázási tervet.

7. A továbbtanuló kollégák jelentkeznek a továbbképzést meghirdető intézményekbe, és befizetik a

tandíj rájuk eső részét, a gazdasági vezető pedig a többit.

8. A továbbtanuló kollégák a továbbképzés befejezése után egy hónapon belül kötelesek beszámolni a

szerzett ismereteikről a munkaközösségeknek, illetve a tantestületnek.

9. A folyamatgazda minden évben a félévi értekezleten értékeli a beiskolázási terv megvalósulását,

ismerteti, hogy a folyamat mely lépésénél volt szükség beavatkozásra.

Továbbképzési rendszer működtetésének szabályozása

Felelősségi mátrix

Lépés Felelős Érintett Informált

1. Igazgatóhelyettes Nevelőtestület Nevelőtestület

2. Továbbképzési felelős Jelentkezők Igazgató

3. Igazgatóhelyettes Tantestület Gazdasági vezető

4.a Igazgatóhelyettes Tantestület Gazdasági vezető,

tantestület

4.b Igazgatóhelyettes Közalkalmazotti tanács Gazdasági vezető,

tantestület

5. Igazgató Továbbtanulásra jelentkezők,

gazdasági vezető

Tantestület

6. Igazgató Továbbtanulók Tantestület

7. Igazgató Továbbtanuló Tantestület, gazdasági

hivatal

8. Munkaközösség-vezetők Továbbtanuló Munkaközösségek

9. Folyamatgazda Igazgató tantestület

Keletkezett dokumentumok, bizonylatok

Lépés Dokumentum neve Készítő/kitöltő Megőrzési

hely

Megőrzési

idő

Másolatot kap

1. Továbbképzési

jegyzék

Helyettesi iroda 1 év

2. Írásbeli jelentkezés Jelentkező Továbbképzési

dosszié

1 év Igazgató

3. Jegyzőkönyv igazgatóhelyettes Irattár 1 év Gazdasági vezető

4. Jegyzőkönyv Igazgatóhelyettes Irattár 1 év Gazdasági vezető

5. Továbbtanulók

névsora

Igazgató Továbbtanulási

terv

1 év Gazdasági vezető

6. Írásos

visszaigazolás

Igazgató Irattár 1 év Jelentkezők

7. Éves beiskolázási

terv

Igazgató Irattár 1 év Gazdasági vezető

8. Visszaigazolás a

felvételről

A felvételt

hirdető

intézmény

Irattár 1 év

9. Feljegyzés Munkakörvezető Továbbképzési

dosszié

1 év Igazgató

10. A folyamatgazda

beszámolója

Folyamatgazda Továbbképzési

dosszié

1 év jegyzőkönyvvezető

Az intézményi munka tervezése

Stratégiai tervezés

A pedagógiai tervezés (a HPP felülvizsgálatának) folyamatszabályozása

A folyamat célja: Az intézmény pedagógiai programjának felülvizsgálata, módosítása

A folyamat leírása

1. A HPP felülvizsgálata szeptemberben 5 évenként történik. Első lépésként az iskola vezetése

áttanulmányozza a KT-t és a szükséges törvényi szabályozásokat.

2. A kibővített iskolavezetőség feltérképezi, majd azonosítja a HPP módosításra, kiegészítésre

szoruló területeit, ismerteti a tantestülettel.

3. Szeptember közepén megalakulnak a munkacsoportok a támogatói kör tagjaiból.

4. Szeptember végén a munkacsoportok felülvizsgálási témakört választanak maguknak.

5. Október elején az igazgató tantestületi értekezleten tájékoztatja a kollégákat a munkacsoportok

megalakulásáról, és az első olvasat elkészítésének és előterjesztésének időpontjáról.

6. A munkacsoportok október végéig elvégzik a kijelölt területek elemzését.

7. Novemberben a csoportok együttesen és kölcsönösen megbeszéli módosító javaslataikat és

összehasonlítják.

8. Novemberben tantestületi értekezleten a munkacsoportok ismertetik elemzéseiket és módosító

javaslataikat, melyeket a tantestület megvitat.

9. Amennyiben a tantestület elfogadja a javaslatokat, a módosítások, kiegészítések bekerülnek a

programba. Ha korrekció szükséges, a munkacsoportok elvégzik azt egy héten belül.

10. Az így kiegészített pedagógiai programot az SZM ülésen elfogadtatjuk, DÖK ülésen a tanulókkal

is megismertetjük.

11. December közepén az iskolavezetés ellenőrzi és összeveti a teljes programot a törvényi

előírásokkal. Ha a kiegészített pedagógiai program megfelel a törvényi előírásoknak, akkor

bővíthető. Ha hiányok adódnak, a munkacsoportok pótolják.

12. Január közepén az igazgató testületi vitára és elfogadásra bocsátja a HPP fejlesztési módosításait.

Ha a tantestület nem ért egyet a módosításokkal visszairányítja az adott munkacsoporthoz.

13. Elfogadás után, január végén a végleges programot az igazgató megismerteti közvetlen

partnereinkkel (szülők, gyerekek) különböző fórumokon.

14. Az igazgató a második félév elején a módosított HPP-t felterjeszti az önkormányzathoz

elfogadásra.

Felelősségek és hatáskörök

Lépés Felelős Érintett Informált

1. Igazgató Tantestület

2. Igazgató Kibővített isk.vez. Nevelőtestület

3. Igazgató Támogatói kör Nevelőtestület

4. Igazgató Munkacsoportok Nevelőtestület

5. Igazgató Tantestület

6. Csoportvezetők Munkacsoport tagjai Igazgató

7. Csoportvezetők Munkacsoport tagjai Igazgató

8. Igazgató Tantestület

9. Munkacsoportok vezetői Tantestület

10. Igazgató, DÖK vezető SZM, DÖK

11. Igazgató Iskolavezetőség Tantestület

12. Minőségi kör vezetője Minőségi kör tagjai Igazgató

13. Igazgató Tantestület

14. Igazgató Szülők,

gyerekek,tantestület

15. Igazgató Önkormányzat tantestület

A keletkezett dokumentumok és bizonylatok

A bizonylat neve Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési

idő

Másolatot kap

A HPP

módosításra

szoruló területe,

folyamatai

Kibővített isk.

vezetőség

Minőségügyi dosszié 1 év Munkacsoportok

Megalakult

munkacsoportok

listája

A minőségi kör

vezetője

Minőségügyi dosszié 1 év Igazgató

A területekhez

rendelt

munkacsoportok

A minőségi kör

vezetője

Minőségügyi dosszié 1 év Igazgató

Módosító

javaslatok,

kiegészítések

Munkacsoportok Minőségügyi dosszié 1 év Igazgató

Kiegészítő HPP Munkacsoportok Minőségügyi dosszié 5 év Könyvtár,

igazgatói iroda

Az iskola éves munkatervének elkészítése- (folyamatszabályozás)

A folyamat célja:

A munkaterv célja, hogy meghatározza az iskola oktató-nevelő munkáját. Szabályozza időben és

felelősökre lebontva az éves feladatokat.

A folyamat leírása:

1. Az igazgató tájékoztatja a kollégákat az alakuló értekezleten a tanévre vonatkozó nevelési és

oktatási célkitűzésekről, az intézményi munkatervek tartalmi és formai elvárásairól.

2. Az alakuló értekezleten az intézményvezető tájékoztatást ad a személyi feltételekről.

3. Ugyanakkor az igazgató a tárgyi és szervezeti feltételeket is ismerteti, a nyár folyamán milyen

fejlesztések történtek.

4. A fentieket figyelembevéve a munkaközösségek az első megbeszélésükön meghatározzák a

célokat, célértékeket.

4/a. A DÖK és az ifjúságvédelmi felelősök elkészítik éves munkatervüket.

5. Ugyanezen a megbeszélésen a munkaközösségek cselekvési tervet állítanak össze a célok

eléréséhez, felosztják a feladatokat, meghatározzák az időkereteket, felelősöket rendelnek a

feladatokhoz, azok ellenőrzéséhez, értékeléséhez.

6. Egy héten belül a munkaközösség-vezetők összeállítják és írásba foglalják a munkaközösségi

terveket.

7. Ezután a munkaközösségek értékelik a terveket. Ha tartalmilag, formailag megfelelőnek tartják,

akkor elfogadják és az igazgató elé terjesztik. Ha valamilyen igazítást javasolnak, akkor az adott

lépésnél beavatkozás szükséges.

8. Ezt követően az igazgató a munkaközösségi munkatervek alapján elkészíti az iskola feladattervét,

amelyben rögzíti az adott tevékenység időpontját és felelőseit is.

9. Ugyanakkor a munkaközösségi tervekkel összhangban az intézményvezető elkészíti a mérési

tervet, amely tartalmazza a m érések várható idejét, szereplőit és felelőseit.

10. Ezzel egyidőben az igazgató összeállítja a tanévben várható események naptárát.

11. Az aktualizált kommunikációs adatbázis szolgálja a tájékoztatási rendszer megtervezését.

12. Ezek után az igazgató összeállítja és írásba foglalja az iskola éves munkatervét.

13. A tanévnyitó értekezleten a nevelőtestület dönt a munkaterv elfogadásáról. Ha tartalmilag,

formailag megfelelőnek tartják, akkor elfogadják, ha nem akkor az adott területen beavatkozás

szükséges.

14. Szeptember 15-ig az igazgató egy példányt elküld a fenntartónak, egyet pedig elhelyez az igazgatói

irodában.

Felelősségek és hatáskörök

Felelős Érintett Informált

1. Igazgató Mk.vezetők, ifj.véd felelős, DÖK vezető Tantestület

2. Igazgató Tantestület

3. Igazgató Tantestület

4. Mk.vezetők Tantestület

5. Mk.vezetők Tantestület

6.

7. Mk. vezetők Tantestület Igazgató

8. Igazgató Mk.vezetők, ifj.véd.felelős, DÖK vezető

9. Igazgató Mk. vezetők

10. Igazgató Mk.vezetők, DÖK vezető

11. Igazgató Tantestület

12. Igazgató

13. Igazgató Tantestület Fenntartó, szülő

14. Igazgató iskolatitkár

Dokumentumok és bizonylatok rendje

A bizonylat Kitöltő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap

1. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyvvezető

Dosszié

(jegyzőkönyvtár)

1 tanév

2. Órarend Igazgatóhelyettes

Igazgatóhelyettesi

iroda

½ tanév Tanárok

3. DÖK és ifj.

védelmi

munkaterv

DÖK

vez.ifj.védelmi

vezetői

Igazgatói iroda 1 tanév

4. Munkaközösségi

tervek

Mk.vezetők Igazgatói iroda 1 év Mk.vezetők

5. Feladatterv Igazgató Igazgatói iroda 1 év Mk.vezetők

6. Mérési terv Igazgató Igazgatói iroda 1 év Mk.vezetők

7. Rendezvényterv Igazgató és

ig.helyettes

Igazgatóhelyettesi

iroda

1 év Szülők,

alkalmazotti

közösség

8. Tájékoztatási

rendszer

Igazgató Mini kézikönyv 1 év

9. Az intézmény

munkaterve

Igazgató Igazgatói iroda 1 év fenntartó

Ellenőrzés, értékelés, mérés

Irányított önértékelés

A folyamat leírása

Az intézmény irányított önértékelése az iskola összes működési területére vonatkozóan, a

folyamatszabályozások előkészítéseként történik. Azt jelenti, hogy az önértékelés szempontjai előre

meghatározottak. Az irányított önértékelésnek kettős célja van. Információgyűjtés a szervezeti kultúra

szintjéről, és az intézmény folyamatairól. Kétirányú folyamat: bemenő adta a szervezeti kultúra

szintjének elkészítéséhez és adatul szolgál a stratégiai tervezéshez.

Az önértékelés területei: szervezeti kultúra

folyamatok szabályozottsága

folyamatos fejlesztés alkalmazása

Felhasznált módszerek: dokumentumelemzés

strukturált interjú

kérdőív

fókuszcsoportos interjú

teszt

Lépései: 1. Vezetői értékelés önkitöltős kérdőív segítségével

2. Dokumentumelemzés

3. Klímateszttel való vizsgálat

4. Fókuszcsoportos interjúk

5. Vezetői interjú

Résztvevői: az igazgató, helyettesek, alkalmazotti közösség – reprezentatív kiválasztással

1. A vezetői kör meghatározta az irányított önértékelés célját:

– információgyűjtés a szervezeti kultúra szintjeiről

– az intézmény folyamatairól

2. Majd számba vette és ütemezte az elvégzendő feladatokat, döntést hozott a vizsgálatot végzők

személyéről, a vizsgálat módszeréről és idejéről, valamint a vizsgált területek szempontjait,

eszközeit.

3. Az intézményvezetői (igazgató, ig.helyettes) kérdőív alapján megtörtént a vezetői önértékelés.

4. A vezetői kör elvégezte a klímatesztekkel való vizsgálat módszertani előkészítését:

– meghatározta a vizsgálat célját

– a feldolgozásban részt vevők körét

– a vizsgálat helyét, idejét

– a feldolgozás határidejét

5. A klímavizsgálat lebonyolítása és felmérés elvégzése után az értékelő team elkészítette annak

összefoglaló elemzését.

6. A klímatesztek és a vezető kérdőívek elemzése után a feldolgozásban részt vevők megfogalmazták

a fókuszcsoportos interjú kérdéseit. Korrekció: a rossz kérdőívek kiszűrése, javítása.

7. A fókuszcsoportos interjú módszertana, lebonyolítása és feldolgozása. Ezután kidolgozásra került a

fókuszcsoportos interjú lebonyolítási terve, a protokoll összeállítása.

8. A fókuszcsoportos interjúk lebonyolítására két területen került sor, a technikai dolgozók és a

pedagógusok munkacsoportjában. Korrekció: kérdések pontosítása.

9. A feldolgozásban résztvevő team az elemzések elvégzése után elkészítette annak összegzését.

10. A vezetői kör az irányított önértékelés összegzett eredményei alapján elkészítette a vezetői interjút.

11. Az igazgatóhelyettes a vezetői interjú kérdései alapján lefolytatták az interjút, melynek

szempontjai a kihívásokban felvett ellentmondások, az erősségek-gyengeségek valamint fejlesztési

javaslatok. Korrekció: kérdések javítása, pontosítása.

12. A vezetői kör az önértékelés anyagaiból elkészítette az irányított önértékelés végső összesítését.

13. A felmérések eredményeinek ismertetésére a félévi értekezlet kapcsán került sor.

14. Ezután a vezetői kör összeállította a problémakatalógust, kijelölte a fejlesztendő területeket.

Felelősségek és hatáskörök

A lépés tárgya Felelős Érintett Informált

1. Az önértékelés céljainak

meghatározása

Igazgató Vezetői kör Tantestület

2. Feladatok ütemezése,

módszertani előkészítése

Projektvezető Vezetői kör +

támogatói kör

Tantestület

3. A vezetői önértékelés

elkészítése

Intézményi

programfelelős

Intézményfelelős

igazgató

igazgatóhelyettes

vezetői kör

Vezetői kör + aktív

mag

4. A klímatesztekkel való

vizsgálat módszertani

előkészítése

Intézményi

programfelelős

Intézményfelelős

igazgató

vezetői kör

Aktív mag

5. A klímavizsgálat

lebonyolítása, felmérések

elvégzése, összefoglaló

elemzés elkészítése

Intézményi

programfelelős

értékelő team

Aktív mag

(munkatársi

kollektíva)

Tantestület

6. A fókuszcsoportos interjú

kérdéseinek megfogalmazása

Intézményi

programfelelős

Igazgató

vezetői kör

aktív mag

7. A fókuszcsoportos interjú

módszertanának lebonyolítási

tervének, kidolgozása, a

protokoll összeállítása

Az interjú

lebonyolításáért és

feldolgozásáért

kijelölt felelős

A fókuszcsoportos

interjú moderátorai

és feldolgozói

A fókuszcsoportos

interjú alanyai

8. A fókuszcsoportos interjú

lebonyolítása

Fókuszcsoportos

interjú moderátorai

Fókuszcsoportos

interjú

moderátorai,

alanyai és

feldolgozói

9. A fókuszcsoportos interjú

elemzése, összegzése

Intézményi

programfelelős

Vezetői kör

intézményfelelős

10. A vezetői interjú előkészítése

az összegzés eredményei

alapján

Intézményi

programfelelős

Vezetői kör

intézményfelelős

11. A vezetői interjú lefolytatása Az interjú

lefolytatásával

megbízott

Igazgató

igazgatóhelyettes

munkatárs

12. Az irányított önértékelés

anyagainak végső összesítése

Intézményi

programfelelős

Vezetői kör

13. A munkatársi kör

tájékoztatása a felmérések

eredményéről

Igazgató

intézményi

programfelelős

Vezetői kör Alkalmazotti

közösség

intézményfelelős

14. Problémakatalógus

összeállítása, fejlesztendő

területek kijelölése

Intézményi

programfelelős

Vezetői kör Aktív mag

Éves értékelés folyamatszabályozás

Célja: az intézmény működésének, a szabályozásoknak és a partneri elvárásoknak való megfelelés és a

szükséges módosítások feltárása.

A folyamat leírása:

1. Az igazgató május harmadik hetében felkéri az értékelésben érintett területek felelőseit

beszámolóik elkészítésére. A beszámolók elkészítésének alapja az éves munkatervük

megvalósulásának mértéke.

2. Júniusban a munkaközösség vezetők, a DÖK és ifjúságvédelemi felelős, a Minőségügyi Tanács

vezetője, a folyamatgazdák, az intézkedési tervek felelősei elkészítik éves beszámolójukat.

Az igazgató összegzi a vezetői ellenőrzés eredményeit, értékeli a tantestület tagjainak munkáját,

ismerteti a megváltozott körülményeket (tárgyi, személyi). Az igazgatóhelyettes összesíti az

osztályok statisztikáit. Az indikátor rendszer folyamatgazdája beszámol az aktuális statisztikai

adatokról.

a.) Június végén a munkaközösségek meghallgatják az éves beszámolót, elmondják

észrevételeiket, majd elfogadják azt.

3. Ezután az igazgató összegzi az éves beszámolót. Dokumentum elemzéssel ellenőrzi a

feladattervek, célkitűzések megvalósulását.

4. A tanévzáró értekezleten a 2.pontban megjelölt felelősök beszámolnak éves munkájukról. A

beszámolók alapján az igazgató összegzi, értékeli a tanév munkáját.

5. Ezek után a nevelőtestület tagjai hozzászólnak, véleményt mondanak az elhangzottakról.

6. A tantestület elfogadja a tanév végi beszámolót.

7. Az igazgató gondoskodik róla, hogy az éves beszámoló a fenntartóhoz kerüljön.

A folyamat gazdája a tanévzáró értekezlet után, júniusban ellenőrzi az éves beszámoló elkészítésének

lépéseit, ahol szükséges, javaslatokat tesz a korrekciókra, melyek beépülnek a következő éves

tervezésbe.

Felelősségek és hatáskörök

A lépés

tárgya

Felelős Érintett Informált

1. Igazgató Területek felelősei Tantestület

2. Területek felelősei Tantestület Igazgató

3. Igazgató Igazgatóhelyettes

4. Területek felelősei Tantestület

5. Igazgató fenntartó

A dokumentumok és bizonylatok rendje

A bizonylat

megnevezése

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési

idő

Másolatot kap

1. Éves beszámolók Területek felelősei Beszámoló-tár ½ év Igazgató

2. Jegyzőkönyv Felkért

jegyzőkönyvvezető

Iktató 1 év

3. Az iskola éves

beszámolója

Igazgató Iktató 1 év fenntartó

Belső értékelési rend működtetése

Belső értékelési rendszer működtetésének eljárása

Definíció:

Jelen eljárás az intézményünkben dolgozó alkalmazottak, mindenki által ismert és elfogadott értékelési

rendjét tartalmazza, mely az alapdokumentumainkban megfogalmazott alapértékekre támaszkodik.

Hivatkozások:

– Pedagógiai Program

– SZMSZ

– Minőségirányítási kézikönyv

– A pedagógus munka értékelése

– Minőségi kör zárójelentése

– Jogi szabályozás

Felelősség és hatáskör

Az eljárásban meghatározottak szerint.

Meghatározások:

Folyamatszabályozás: a vezetői kör által kidolgozott, standardizált szabályozás, amely a PDCA ciklus

logikáját követi.

Munka- és foglalkozási tervek az intézményvezető által elfogadott célokat és feladatokat összefoglaló

dokumentum.

Kérdőívek: alkalmazottak önértékelése

Vezetői ellenőrzés értékelési dokumentumai:

– óralátogatások feljegyzései

– tanmenetek ell. Listája (vezető ellenőrzi a meglétét, a munkaközösség-vezető a minőségét)

– tanmenetek ell. Listája

– naplóvezetés, anyakönyv, bizonyítvány, ellenőrzők kitöltésének megléte

– interjútervezet

– felkészítő tanárok versenyeredményei

Értékelési szempontok: minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés elosztásának elvei, a HPP

célkitűzései alapján összeállított elvárások.

Kompetencia-térkép: tartalmazza a pedagógusok feladatkörét, képzettségét, szakmai érdeklődését,

továbbképzéseken való részvételét.

Bizonylatok: az eljárás során keletkező nyilvántartások, feljegyzések, rögzített adatok.

Minőségirányítási utasítások: a minőségirányítási vezető, a folyamatgazdák által jóváhagyott

rendelkező leírásai, észrevételei.

Az eljárás működtetése a PDCA ciklusnak megfelelően történik. Az értékeléshez felhasznált

dokumentumok: HPP, SZMSZ, Küldetésnyilatkozat, különböző szabályozók, munkaköri leírások, jogi

szabályozók, Kjt, a vezetői ellenőrzés folyamatának kimenő adatai.

A tanév során a szűk iskolavezetés (igazgató + helyettes) 18 főt értékel az eljárásnak megfelelően. Ha

nincs önkéntes jelentkező, akkor az alsó, felső tagozatról és a napköziből betűrendben választjuk ki az

értékelteket. A teljes körű értékelés 3 év alatt zajlik le.

Az eljárás leírása:

A folyamatgazda az alakuló értekezleten felkéri az iskolavezetést az értékelésben résztvevő

pedagógusok kiválasztására. Az önkéntes jelentkezéseket itt megtehetik az érintettek, ha nincs ilyen,

akkor kezdődik meg a kijelölés. A tanévnyitó értekezleten az igazgató ismerteti az adott évben

értékelésre kerülők nevét, az értékelést végző személyt és az értékelések időbeli ütemezését.

A folyamatgazda az érintettek rendelkezésére bocsátja és aláíratja az értékeléshez szükséges

dokumentumokat. (önértékelő lap, óralátogatási szempontok, önértékelési szempontsor, a jelentés

összegzéséhez készült vázlat). A folyamatgazda vezetésével az érintettek szeptember utolsó hetében

kiscsoportos beszélgetést folytatnak az értékelés céljáról, menetéről. Közösen megállapodnak az

óralátogatások idejében, számában (személyenként min. 2 óra, lehetőség szerint osztályfőnöki óra is),

az értékeléshez szükséges egyéb információforrások egyeztetése is megtörténik (adminisztráció,

kollégák és mk.vezető véleménye, tanulói produktumok).

Az értékelésért felelős személyek az általuk értékeltekkel megbeszélik az önértékelést négyszemközt,

az ütemezésnek megfelelően.

A felelősök elvégzik az óralátogatásokat, folyamatosan gyűjtik a kiegészítő információkat, ennek

időtartama kb. 1 hónap. Ennek befejezése után kerül sor az értékelő interjúra, ahol az érintettek

vesznek részt.

Az összegyűjtött információk, tapasztalatok, vélemények figyelembe vételével a szempontlista alapján

készíti el az adott értékelő az összegző jelentést a folyamat megkezdésétől számított 3 hónapon belül.

Az összegző értékelés vázlata

1. Szakmai felkészültség

2. A tanulókhoz való viszony

3. A tanulók teljesítménye

4. Tanórán kívüli tevékenység

5. Kollegalitás

Székesfehérvár, 2006. május 14.

Földi Zoltán

igazgató

Melléklet:

SWOT – analízis: /helyzetelemzés/: elégedettség, elégedetlenség témakörben készül.

Tantestület tagjainak

a. Kedves Kolléga!

Kérlek az iskolai Minőségirányítási Programhoz gyűjtsd össze gondolataidat iskolánk tevékenységével

kapcsolatosan. A táblázat megfelelő oszlopába írd be amivel elégedett vagy és írd be amivel nem.

/nevelő-oktató munka, munkád/

Elégedettség Elégedetlenség

1. A környezet rendezettsége

Zöldövezet – előnyei

1. Külső vakolás, tantermek takarítása, felújítása

(függöny, mosdó)

2. A vezetés bizalma, kollegalitás, egységes

követelményrendszer az alsóban

A technikai dolgozók önzetlen segítése (takarítás,

ebédeltetés)

2. Egységes követelményrendszer a felsőben,

informálás, együttműködés (szakmai)

konfliktuskezelés, ellenőrzés, csapatmunka,

érkezés és órakezdés pontatlansága, egymás

munkájának elismerése. Takarítás

3. A szülők bekapcsolódása, segítőkészsége Ped.program és szülők kapcsolatának

rendszeressége

4. Megfelelő osztálylétszám, osztályközösség,

versenyeztetés, sportolási lehetőségek

4. Szakkörök száma, a pedagógusok

leterheltsége, kevés fenntartási összeg,

gyermeklétszám

5. Nyitás a város felé – programokkal 5. –

6. Családias légkör 6. –

7. Nyelvoktatás 7. Eszközellátottság

Köszönöm:

Varga Zita

b. Alkalmazotti közösség

Tisztelt Munkatársunk!

A 2006/2007. Tanévben iskolai munkánkat segíti a Minőségirányítási Program. Ennek elkészítéséhez

a jelenlegi helyzetet elemezzük, így tudjuk feladatainkat megfogalmazni.

Kérjük, írja le gondolatait a táblázat két oszlopába.

Téma: Az iskolánk élete, munkája, …… saját tevékenységem.

Elégedettség Elégedetlenség

Tisztelettel és köszönettel:

Varga Zita

c. Tanulók részére

Kedves Herman Ottós Diák!

A 2006/2007.tanévben szeretnénk eredményesebb, tartalmasabb munkát végezni. Ez csak Veletek,

együtt lehetséges. Ahhoz, hogy iskolában jól érezzük magunkat változtatni tudjunk egy

helyzetelemzést kell készíteni. Ehhez kérem a véleményeteket! Legyetek segítőkészek, őszinték és

körültekintőek! Egy táblázat két oszlopába írjátok le, amivel elégedettek vagytok és azt is, amivel

nem! Ne feledkezzetek meg a tanórán kívüli eseményekről sem!

Elégedettség Elégedetlenség

1. Rendezett, parkosított iskolaudvar, fajátékok 1. Az iskola épületének (külső, belső) állaga, a

mellékhelyiségek rendezettsége (tantermekben

kézmosás lehetősége, padok, székek kopottak,

ebédlő környéke)

2. Lelkiismeretes, segítőkész tanárok

(tanulószobán is) osztályfőnökök gondoskodása

2. Tanár-diák kapcsolat, személyre szóló

fegyelmezés, megfelelő hangnem. Pontos

órakezdés, igazságos értékelés

3. Iskolavezetés 3. Nulladik óra, 7.és 8.óra, sok házi feladat,

nyelvtanulási lehetőségek, szakkörök bővítése

4. A nem pedagógusok segítőkészsége 4. –

5. Tanórán kívüli programok, ünnepélyek (erdei

iskola, tábor, kirándulás, színház, tornatermi

sportolás)

5. A háziversenyek száma kevés, hittanóra

hiánya, szelektív hulladékgyűjtés

6. Szereplés iskolán kívűl (kulturális, sport) 6. –

7. Osztályközösség szerepe 7. Több lány kéne, ne legyen lopás az iskolában

8. Ebéd minősége, büfé 8. Ebéd minősége, ebédelés ideje

9. Jó légkör, sulirádió, disco 9. Sulirádió műsorideje

10. Kerékpártároló, sportpálya, osztálydekoráció 10. Padok, asztalok kicserélése, festés (tábla,

radiátor). Internet hiánya, pályák kivilágítása, háló

11. A külön bevételek (vásár, papírgyűjtés,

pályázati pénz) a tanulók kapják

11. –

Köszönöm együttműködéseteket:

Zita néni

d. Szülők részére

Tisztelt Szülők!

A 2006/2007.tanévtől iskolánkba Minőségirányítási Program szerint végezzük munkánkat. Célunk a

Pedagógiai Program célkitűzéseinek minél eredményesebb megvalósítása, a vállaltak maradéktalan

teljesítése az Önök megelégedésére. A közös nevelő tevékenységünkön változtatni akarunk

gyermekeink érdekében. Ehhez a jelenlegi helyzetet elemezni kell. Kérjük segítő és kritikai

megjegyzéseiket az alábbi táblázatba írják le és küldjék vissza.

Elégedettség Elégedetlenség

1. Az intézmény környezetének rendbetétele 1. Az épület külső burkolata, a mellékhelyiségek

tisztasága, kopottsága

2. A vezetés és a pedagógus lelkiismeretes,

szakszerű, színvonalas munkája. Jó a tanár-diák

kapcsolat is. Osztályfőnöki tevékenység

elismerése (családlátogatás is)

2. Differenciált foglalkozások lehetőségének

hiánya, nyelvtanárok személyének gyakori

változássa. Fegyelmezésben következetesség

3. – 3. Tanulók leterheltsége, magas óraszám,

versenyeztetések házi feladat csökkentése,

ellenőrzése

4. Szülők és pedagógusok összehangolt munkája 4. Szülők, pedagógusok és a DÖK

együttműködése

5. A nem pedagógusok segítőkészsége,

kiszolgálás

5. –

6. Városi rendezvényeken való aktív részvétel

(programokon)

6. Sportversenyeken való részvétel (többfélén és

nagyobb létszámmal, alsósok is, tantárgyi és

kézügyességet igénylő versenyeken is)

7. Tanulókat mozgató programok:

színházlátogatás, erdei iskola (kirándulás),

papírgyűjtés

7. Szülői segítség kérése

8. Megfelelő osztálylétszám – aktivítás, másság

kezelése

8. Magas osztálylétszám

9. Családias légkör – örömmel jönnek iskolába a

gyerekek

9. Családlátogatások rendszere és növelése

10. – 10. A felszerelés megújítása (PC)

11. A szülők sportolási alkalmai (futball és sportgimnasztika)

11. Zenetanulás lehetősége, tanulói

sportgimnasztika és tánctanulás lehetősége.

Tisztelettel megköszönöm:

Varga Zita

e. SZMK Vezetősége

Tisztelt Szülői Munkaközösségi Tag!

Iskolánk a következő tanévtől kezdődően az elkészített minőségirányítási programmal (MIP)

szabályozza a nevelő-oktató és egyéb tevékenységét. A tartalmi megújulást a Pedagógiai Programban

megfogalmazta, ezen célok megvalósítását rendszeres, eredményes együttműködéssel érhetjük el. A

helyzetelemzés a kiinduló pontot jelenti, így azt el kell készíteni. Kérem, gyűjtse össze gondolatait és

az alábbi táblázatba írja le.

Elégedettség Elégedetlenség

Segítő közreműködését köszönöm:

Varga Zita

f. Szponzorok

Tisztelt Támogató Közösség!

Tisztelt Vezető Asszony/Úr!

Eddigi segítő közreműködését, támogatását köszönöm.

A 2006/2007.tanévtől iskolánkba is Minőségirányítási Program segíti a célok elérését, a

feladatok teljesítését. A helyzetelemzés iránymutató és feladat-meghatározó is egyben . Ehhez

kérem őszinte és kritikus gondolatait az alábbi táblázatban megküldeni.

Elégedettség Elégedetlenség

Tisztelettel és köszönettel:

Varga Zita

Facebook megosztás